วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมเฉลย 2566

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูเชียงราย มีข้อสอบดีๆ ที่จะมาแนะนำให้กับทุกท่านที่ต้องการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู ได้มาศึกษากันครับ เป็นแนวข้อสอบสำหรับการสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ยังไงลองมาดูกันได้ครับ

ข้อสอบแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Question refer to the following conversations.
Dialog 1
A: Devi, have you thought about where you would like to go to dinner on Friday for your birthday?
B: I am not sure. I don’t know that many restaurants around here.
A: You know, we could look online at the local Internet sites.
B: Good. Let’s take a look!
A: What kind of food would you like for your birthday?
B: I enjoy Thai or Japanese the best.
A: This one, Shogun, looks good.
B: Oh yes, I’ve heard of that one. Everyone I’ve spoken with says that it is great!
A: Would you like to go there then?
B: I think that that would be a really good choice! Let’s call and make a reservation.

 1. What is the dialog mainly about?
  (A) Choosing a good food.
  (B) Choosing a good location to eat.
  (C) Choosing a good restaurant.
  (D) Choosing a good cook.
  (E) Choosing a good place for birthday party.
 2. When are they going to have dinner together?
  (A) Right after the phone call.
  (B) Not too soon
  (C) On Friday.
  (D) Every birthday anniversary.
  (E) They didn’t talk about it.
 3. What reason are they going to have dinner together?
  (A) They love Thai and Japanese food.
  (B) They just want to try Shogun restaurant.
  (C) They want to find a good place for dinner.
  (D) It’s for Devi’s birthday.
  (E). It’s for a reunion meeting.

Dialog 2 

A: Pardon me. Could you help me? 

B: Of course. How can I help you? 

A: I am looking for a sweater. 

B: What size do you wear? 

A: Medium, I think. 

B: Here. How do you like this one? 

A: It’s pretty. Can I try it on? 

B: You can try it on in the fitting room over there.

 1. Where does the situation take place?
  (A) At a night market.
  (B) In a restaurant.
  (C) In a coffee shop.
  (D) In an office.
  (E) In a cloth shop.
 2. What does fitting room in the conversation mean?
  (A) A room for the buyer to take a rest.
  (B) A room that every office must have.
  (C) A room that fit well with the number of buyers. (D) A room that you should leave your belongings before you get changed. (E) A room in a store in which one can try on clothes before deciding whether to purchase them.

Dialog 3
A: Is this Professor Clark’s office? 

B: This is Professor Clark speaking. 

A: This is Kalia from your morning literature class. 

B: Yes, what can I do for you? 

A: I had a skydiving accident over the weekend and won’t be able to come to school today. 

B: My goodness! Are you OK?

A: I broke my leg, but it is healing. 

B: How long will you be out of class? 

A: I should be able to return by next Monday. 

B: Fine. Well, thanks for calling and letting me know you will be absent. I hope you feel better soon.

 1. Who is Professor Clark?
  (A) A school officer.
  (B) The faculty dean.
  (C) The university president.
  (D) The Professor of her literature class.
  (E) A friend in her literature class.
 2. Why did Kalia call Professor Clark?
  (A) To ask permission for school leave.
  (B) To inform her professor about the accidence.
  (C) To get credit for class absence.
  (D) To make up her class.
  (E) To deny coming to class.
 3. How long would Kalia be absent for the class?
  (A) About 1 day.
  (B) About a week.
  (C) About 2 weeks.
  (D) For the entire class.
  (E) It doesn’t appear in the conversation.

Dialog 4
A: How are you doing today? 

B: Great. What can I help you with? 

A: I need to make an appointment for a haircut. 

B: Okay. What day would you like to come in? 

A: How’s Saturday? B: Let me just check the books. 

A: Okay. B: Yes. We have openings only that morning. 

A: Can I make it for 10:30? B: That’ll be fine. 

A: Sounds great, thank you. 

B: No problem. See you Saturday morning.

 1. What is the conversation mainly about?
  (A) Making an appointment for a haircut
  (B) Finding a place for a haircut
  (C) Booking a seat for a haircut
  (D) Inviting someone for a haircut
  (E) Canceling the haircut appointment
 2. When is the appointment settled?
  (A) A quarter past ten on Saturday.
  (B) A quarter to ten on Saturday.
  (C) A quarter past eleven on Saturday.
  (D) A quarter to eleven on Saturday.
  (E) Any time on Saturday.

เฉลยแนวข้อสอบ ใบประกอบวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 10 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อ 1 ตอบ C
ข้อ 2 ตอบ C
ข้อ 3 ตอบ D
ข้อ 4 ตอบ E
ข้อ 5 ตอบ E
ข้อ 6 ตอบ D
ข้อ 7 ตอบ A
ข้อ 8 ตอบ B
ข้อ 9 ตอบ A
ข้อ 10 ตอบ D

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]