วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2566

รายละเอียดตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2566

รายละเอียดตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2566

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นของประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ก่อนรอบการเขียนในช่วง มกราคม 2566

1. หากผู้ประสงค์ขอย้ายไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบหรือไม่รับรองเอกสาร จะไม่ได้รับการพิจรณาคะแนนในองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด นั้น ๆ

2. การพิจารณาย้าย ให้พิจารณา ให้พิจารณาจากวิชาเอกตรงตามความจำเป็นและคลาดแคลนครูในสาขาวิชาเอกของสถานศึกษาก่อน

    หากไม่มีให้พิจารณาวิชาเอกไม่ตรงแต่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการของสถานศึกษา หากยังไม่มีอีก ไม่ให้นำวิชาเอกไม่ตรง และไม่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการของสถานศึกษามาพิจารณา

ทั้งนี้ กรณีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดอันดับอาวุโสในราชการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]