วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

กำหนดการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

กำหนดการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการสอบใบประกอบวิชาชีพครู มีดังนี้

วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2565

เวลา 09.30 น.-11.00 น. วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เวลา 12.30 น.-14.00 น. วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เวลา 15.00 น.-16.30 น. วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2565

เวลา 09.00 น.-11.00 น. วิชาชีพครู

กำหนดการสอบใบประกอบวิชาชีพครู

อ้างอิงที่มา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/11/40844/

 เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ในรายวิชาที่เข้ารับการทดสอบวิชาละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60   กรณีมีวิชาที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ  ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมัครสอบในรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบฯ แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผล  หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง

การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบและพิมพ์ผลการทดสอบฯ เป็นรายบุคคล ในรายวิชาที่เข้าทดสอบผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร. 0 2280 0048

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]