วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

มาแล้วการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2566 เช็คที่นี่

01 ธ.ค. 2022
185
มาแล้วการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2566 เช็คที่นี่

กสพท. คือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในแต่ละปีการศึกษาอาจจะมีสถาบันเข้าร่วมคัดเลือกแตกต่างกันไป โดยปีล่าสุด TCAS66 กสพท. จะเปิดให้ยื่นคะแนนคัดเลือกใน TCAS รอบ3 แอดมิชชั่น คณะและสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วม จะต้องใช้เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเป็นไปตามที่ กสพท กำหนด

มาแล้วการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2566

มาแล้วการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2566
มาแล้วการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2566

ที่มา https://www9.si.mahidol.ac.th/

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 17 สถาบัน (22 รหัสวิชา)
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.ราชวิถี) (สถาบันเอกชน)
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.เลิศสิน) (สถาบันเอกชน)
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.นพรัตนราชธานี) (สถาบันเอกชน)
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช – โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (สถาบันเอกชน)
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน)
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 12 สถาบัน (12 รหัสวิชา)
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น (สถาบันเอกชน)
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน)
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (สถาบันเอกชน)
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 12 สถาบัน (22 รหัสวิชา)
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สถาบันเอกชน)
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันเอกชน)
 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 12 สถาบัน (15 รหัสวิชา)
  • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – เภสัชกรรมอุตสาหการ
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – เภสัชอุตสาหการ
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม – บริบาลทางเภสัชกรรม (สถาบันเอกชน)
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สถาบันเอกชน)
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ – บริบาลทางเภสัชกรรม (สถาบันเอกชน)
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – เภสัชอุตสาหการ
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – บริบาลทางเภสัชกรรม

ปฏิทินคัดเลือก กสพท.66 มีกำหนดอย่างไร?

 • รับสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (TPAT1) : 1 – 20 ก.ย.65
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
  • ตรวจสอบสถานะการสมัครหลังชำระเงินภายใน 7 วัน
 • สอบวิชาเฉพาะแพทย์ (TPAT1) : 17 ธ.ค.65
 • สมัครสอบ 7วิชา A-Level : 1 – 10 ก.พ.66
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
 • ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (TPAT1) : 6 ก.พ.66
 • สอบ 7วิชา A-Level : 18 – 19 มี.ค.66
 • ประกาศผลสอบ 7วิชา A-Level : 17 เม.ย.66
 • สมัคร TCAS รอบ3 แอดมิชชั่น : 7 – 13 พ.ค.66
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
 • ทปอ. ประกาศผลคัดเลือก TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 1 : 20 พ.ค.66
 • ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 3 : 20 – 21 พ.ค.66
 • ทปอ. ประกาศผลคัดเลือก TCAS รอบ 3 ครั้งที่ 2 : 26 พ.ค.66
 • สละสิทธิ์ TCAS รอบ3 : *27 พ.ค.66
  • *เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน
 • สอบสัมภาษณ์ / ตรวจสุขภาพ : 29 พ.ค. – 4 มิ.ย.66
 • ประกาศ กสพท ฉบับที่1/66 : คลิก
 • ประกาศ กสพท ฉบับที่2/66 : คลิก

อ้างอิง https://www.mytcas.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]