วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

สอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

สอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

รับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ( เปิดรับสมัครวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 )

สอบใบประกอบวิชาชีพครู

องค์ประกอบของการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู ที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดไว้ โดยให้ทดสอบ  2 ส่วน คือ ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 4 วิชา ได้แก่ วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาชีพครู และการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ ,ด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และด้านการปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

อ้างอิง https://ksp.thaijobjob.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น