วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่คุณครูต้องทราบ

-กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไทยมีอะไรบ้าง?

-กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไทยมีอะไรบ้าง?

-กฎหมายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและนักการศึกษาในประเทศไทยอย่างไร?

การศึกษาไทยถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาล โรงเรียนทุกแห่งต้องปฏิบัติตามชุดกฎหมายทั่วไป เช่น เดียวกับกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแต่ละประเภท กฎหมายเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่หลักสูตรไปจนถึงคุณสมบัติของครู สร้างมาตรฐานสำหรับการรับรองและการประเมินนักเรียน

กรอบกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการศึกษาไทย คือ พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2540 กฎหมายฉบับนี้ กำหนดหลักการทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาไทยทุกด้าน ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน จนถึงระดับหลังมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดโดยละเอียด สำหรับการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงมหาวิทยาลัย

กฎหมายสำคัญอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาไทย ได้แก่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการขึ้นทะเบียนโรงเรียน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติความยุติธรรมของเยาวชน พ.ศ. 2543 แต่ละกฎหมายเหล่านี้กำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับเฉพาะที่ควบคุมด้านต่าง ๆ ของการศึกษาไทย ตัวอย่าง เช่นพระราชบัญญัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา กำหนดข้อกำหนดสำหรับการรับรองและปริญญา ในขณะที่พระราชบัญญัติการลงทะเบียนโรงเรียนควบคุมการลงทะเบียนและการรับรองของโรงเรียน และนักเรียนพระราชบัญญัติความยุติธรรม ของเด็กและเยาวชนควบคุมการเข้าเรียน การเข้าถึงการศึกษาและการลงโทษนักเรียนที่ละเมิดกฎของโรงเรียน

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2540 เป็นกรอบกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการศึกษาไทยกำหนดหลักการทั่วไปที่ควบคุมการศึกษาไทยทุกด้านตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับหลังมัธยมศึกษา

กฎหมายสำคัญอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาไทย ได้แก่พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดข้อกำหนดสำหรับการรับรองและปริญญาพระราชบัญญัติการลงทะเบียนโรงเรียนปี 1992ซึ่งควบคุมการลงทะเบียนและการรับรองของโรงเรียนและนักเรียนพระราชบัญญัติความยุติธรรมของเด็กและเยาวชนปี 2000 ซึ่งควบคุมการเข้าเรียนการเข้าถึงการศึกษา และการลงโทษนักเรียนที่ละเมิดกฎของโรงเรียน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560

2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

3.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

5.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

6.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

7.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

กลุ่มกฎหมายและคดี

1.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

2.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

3.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

4.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550

5.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549

6.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549

7.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2561

8.กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2542)ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา

9.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจาณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550

10.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551

11.ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551.

12.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

13.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

14.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.2548

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานฯ พ.ศ.2552

2.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2550

3.หนังสือ ก.ค.ศ. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษาฝึกอบรมฯ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาฯ

4.หนังสือ ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรมฯ

5.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ

6. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21

7. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.17

1 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา

2 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา

3 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา

4 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน

5 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา

8.หนังสือ ศธ 1305/ว467 ลว.11 มิ.ย. 2545 เรื่องเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา

9.หนังสือ ศธ 0206.3/ว24 ลว.14 ธ.ค. 2548 เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10.หนังสือ ศธ 0206.3/ว7 ลว.13 พ.ค. 2551 เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11.หนังสือ ศธ 04009/ว5733 ลว.27 ก.ย. 2553 เรื่องการกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

12.หนังสือ ศธ 0206.4/ว19 ลว.14 มิ.ย. 2555 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

13.หนังสือ ศธ 04009/ว1916 ลว. 22 พ.ย. 2559 เรื่องการสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

กลุ่มอำนวยการ

1.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

2.พระราชบัญญัติการการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

3.พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

4.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

5.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548

6.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

7.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523

8.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

9.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

10.มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

2.พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

3.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

หน่วยตรวจสอบภายใน

1.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

2.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

3.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

4.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]