ระเบียบการสอบ ก.พ. 65 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

ระเบียบการสอบ ก.พ. 65 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงาน ก.พ. จึงประกาศกำหนดวัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ ตามวัน เวลาและสถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ หลักสูตรและวิธีการสอบ ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบ
อย่างเคร่งครัด
๒, ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบที่ไม่ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ โดยเคร่งครัด
๒.๒ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒.๓ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ
๒.๕ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบซึ่งพิมพ์จากทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ที่มี

ระเบียบการสอบ ก.พ. 65 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

ระเบียบการสอบ ก.พ. 65 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
ระเบียบการสอบ ก.พ. 65 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565
ระเบียบการสอบ ก.พ. 65 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

ระเบียบการสอบ ก.พ. 65 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565

อ้างอิง https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/home

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *