วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. 2565 ล่าสุด! 30 ข้อ พร้อมเฉลย

19 พ.ย. 2022
73
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. 2565 ล่าสุด! 30 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ภาค ก. แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. Conversation (ประโยคสนทนา) 
2. Vocabulary and Expressions (คำศัพท์และสำนวน) 
3. Structure (โครงสร้างประโยค) และ 
4. Reading Comprehension (อ่านและทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง) จำนวน 2 บทความ


ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. 2565 ล่าสุด! 30 ข้อ พร้อมเฉลย

1. We can go out now. It ________ any more.
a. isn’t raining
b. doesn’t rain
c. is raining
d. rains

2. Catherine was waiting for me when I ___________ .
a. arriving
b. arrives
c. arrived
d. arrive

3. I _______ hungry. Let’s go and have something to eat.
a. have
b. do
c. am getting
d. get

4. What ________ in your spare time? Do you have any hobbies?
a. are you doing
b. do you do
c. did you do
d. have you done

5. The weather was horrible when we arrived. It was cold and it __________ hard.
a. raining
b. is raining
c. rains
d. was raining

6. Louise usually _____________ me on Fridays, but she________ last Friday.
a. called, did
b. calls, didn’t call
c. call, didn’t call
d. calls, calls

7. Why _________ at me like that? What’s matter?
a. were you looking
b. did you look
c. are you looking
d. are you looked

8. The phone ___________ three time while we were having dinner last night?
a. is ringing
b. rings
c. was ringing
d. rang

9. Lisa _________ to work yesterday. She wasn’t feeling well.
a. didn’t go
b. hasn’t gone
c. doesn’t go
d. hadn’t gone

10. Look! That man over there __________ the same sweater as you.
a. was wearing
b. wear
c. wore
d. is wearing

11. Your son is much taller than when I last saw him. He ________ a lot.
a. has grown
b. is growing
c. grows
d. grew

12. I still don’t know what to do. I __________ yet.
a. didn’t decide
b. don’t decide
c. haven’t decide
d. hadn’t decide

13. Jane had a book open in front of her, but she ____________ it.
a. wasn’t reading
b. was reading
c. didn’t read
d. is reading

14. I wasn’t very busy. I ______________ much to do.
a. don’t have
b. haven’t had
c. hadn’t had
d. didn’t have

15. A: I’m looking for Paul. ……………………………. him?
B: Yes, he was here a moment ago.

a. Have you seen
b. Did you see
c. Do you see
d. Are you seeing

16. A: Why ________________ to bed so early last night? B: I was feeling very tired.
a. you go
b. do you go
c. have you gone
d. didn’t have

17. A: Where ……………………………………. ?
B: Just to the post box. I want to post these letters. I’ll be back in a few minutes.

a. did you go
b. are you going
c. do you go
d. have you gone

18. Who _______________ the bicycle?
a. has invented
b. invented
c. has been invented
d. invents

19. Do you still have a headache?’ ‘No, ____________. I’m all right now.
a. it is
b. it has gone
c. it isn’t
d. it gone

20. You have made all your holiday arrangements. Your destination is Jamaica. FRIEND: Have you decided where to go for your holiday yet?
YOU: _____________________ .

a. I’ll go to Jamaica
b. I would go to Jamaica
c. I am going to go to Jamaica
d. I am going to Jamaica

21. Your friend has two young children. She wants to go out tomorrow evening. You offer to look after the children.
FRIEND: I want to go out tomorrow evening, but I haven’t got a babysitter.
YOU: That’s no problem. _____________________.

a. I will look after the children.
b. I am looking after the children.
c. I am going to look after the children.
d. I look after the children.

22. I feel a bit hungry. I think _________ something to eat.
a. I have
b. I’ll have
c. I am going to have
d. I have had

23. Why are you putting on your coat? ______________ somewhere?
a. Will you go
b. Do you go
c. Are you going
d. Did you go

24. We must do something soon, before ________ too late.
a. it is
b. it does
c. it has done
d. it did

25. A: I can’t talk to you right now. You can see I’m very busy. B: OK. I …………………………… back in about half an hour.
a. am going
b. will come
c. am going to come
d. come

26. Are you still watching that program? What time ______?
a. is It going to end
b. will it end
c. does it end
d. has it ended

27. What do you plan to do when________________ your course at college?
a. do you finish
b. you finish
c. will you finish
d. are you finishing

28. After leaving school, Tim ____________ a job in a factory.
a. got
b. get
c. getting
d. had gotten

29. This is a nice restaurant, isn’t it? Is this the first time ___________ here?
a. you are
b. you will be
c. you have been
d. you are going

30. Where ______________come from? Are you American?
a. are you
b. do you
c. did you
d. have you


เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ

1. A
2.C
3.C
4.b
5.d
6.b
7.C
8.D
9.a
10.d
11.a
12. C
13.a
14.d
15.a
16.d
17.b
18.b
19.b
20.d
21.a
22.b
23.c
24.a
25.b
26.c
27.b
28.a
29.c
30.b

อ้างอิง https://www.ocsc.go.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]