วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 จาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางในการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ เพื่อการสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงครุภัณฑ์ โดยจะออกคู่มือมาทุกปีงบประมาณ เนื่องจาก สินค้าของครุภัณฑ์มีการปรับราคา ขึ้นหรือลงทุกปี จึงต้องมีคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ประกอบการจัดทำคำขอ เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. ให้ไว้ เพื่อการปฎิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี-2567-งบลงทุน

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างข้างล่าง

1.-บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้ง-น.16-23

2.-แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง-ค่าครุภัณฑ์-2567

3.-ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน-สิ่งก่อสร้าง-ปี-2567-น.74-98

4.-ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข-ปี-2567-น.99-101

5.-แบบฟอร์มคำขอตั้ง-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-น.105-120

6.-แบบขอค่าขนส่งวัสดุ-น.121-122

7.-ตัวอย่าง-รายละเอียดการซ่อมแซมอาคารทั่วไป-น.123-125

7.1-ตัวอย่าง-รายการซ่อมแซมอาคารทั่วไป-น.126-134

7.2-ตัวอย่าง-ประมาณราคาซ่อมแซมทั่วไป-น.135-139

8.-แบบยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย-น.140-141

9.-ตารางการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวม-น.161-172

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]