วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างเอกสารวิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องประเด็นท้าทาย PA 2565

ตัวอย่างเอกสารวิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องประเด็นท้าทาย PA 2565

ตัวอย่างเอกสารวิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องประเด็นท้าทาย PA 2565

ครูเชียงรายเห็นว่าการศึกษาเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ PA ของครูเรามีความจำเป็นและความสำคัญเป็นอย่างมาก และได้เห็นคุณครูได้เผยแพร่ผลงานตัวอย่างเอกสารวิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องประเด็นท้าทาย PA 2565 จึงได้ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานแก่คุณครู ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมาก

ลองดาวน์โหลดไปศึกษากันได้นะครับ ซึ่งการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับข้อง PA เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วงานวิจัยตัวอย่างนี้น่าสนใจมากครับ ลองศึกษาได้ครับ ครูเชียงรายแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะครับ

ชื่องานวิจัย การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะต้านการฟัง การมีวินัย จากการเล่า นิทานและเกม ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียน ชื่อผู้วิจัย นางสาวนามงอล นอนนา บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อฝึกพื้นฐานทักษะการฟัง การมีวินัย จากกิจกรมเสริมประสบการณ์ โดยการเล่านิทานและการเล่นเกม เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเต็กทุกด้าน ทั้งต้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากตัวละครในนิทานที่เป็นตัวแบบที่หล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่วนการเล่นเกมนั้น ส่งสริมพฤติกรรมของเด็กทางด้านสังคม เช่นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน การร่วมมือ พฤติกรรมการช่วยเหลือ ทำให้เต็กได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมที่หลากหลาย เด็กได้รับ ความสนุกสนานเพลิตเพลิน จากแผนจัดประสบการณ์หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรการจัดการศึกษา ของ โรงเรียน..

ตัวอย่างเอกสารวิจัยในชั้นเรียนที่สอดคล้องประเด็นท้าทาย PA

ตัวอย่างเอกสารวิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องประเด็นท้าทาย PA 2565
ตัวอย่างเอกสารวิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องประเด็นท้าทาย PA 2565
ตัวอย่างเอกสารวิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องประเด็นท้าทาย PA 2565
ตัวอย่างเอกสารวิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องประเด็นท้าทาย PA 2565

ตัวอย่างเอกสารวิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องประเด็นท้าทาย PA 2565

อ้างอิง นางสาวนามงอล นอนนา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]