วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

สอบ CU-TEP การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

05 พ.ย. 2022
230
สอบ CU-TEP การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

การทดสอบ CU-TEP วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

CU-TEP CHULALONGKORN UNIVERSITY TEST OF ENGLISH PROFICIENCY

สอบ CU-TEP การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

CU-TEP CHULALONGKORN UNIVERSITY TEST OF ENGLISH PROFICIENCY การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถ ทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาโดยจะเป็นการวัดทักษะ ด้านการฟังอ่านเขียน ภาพรวมของการสอบ CU-TEP

ภาพรวมของการสอบ CU-TEP

CU-TEP CHULALONGKORN UNIVERSITY TEST OF ENGLISH PROFICIENCY

ภาพรวมของการสอบ CU-TEP

  • คะแนนเต็ม 120 คะแนน
  • ผลการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ
  • คะแนนสอบ CU-TEP จะประกาศหลังจากวันสอบไม่เกิน 2 สัปดาห์ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
  • หากพ้นกำหนดหลังจากปิดประตูห้องสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
  • เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนสำเร็จ จะต้องพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินให้เรียบร้อยภายในวันถัดไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการสอบ และต้องทำการสมัครใหม่
  • ช่วงรอยต่อของแต่ละพาร์ท จะใช้เวลารอยต่อ 5 นาที

อ้างอิง
http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]