วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

ผลการคัดเลือก ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการ

ผลการคัดเลือก ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการ

ผลการคัดเลือก ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการ

ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 ด้วยสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2565 เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ 555/2525 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ คัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2565 มาเพื่อทราบทั่วกัน ดังรายชื่อท้าย ประกาศนี้  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

ที่มา : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]