การเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

การเป็นข้าราชการที่ดี
การเป็นข้าราชการที่ดี

“การเป็นข้าราชการที่ดี” ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ต้องยึดจรรยาข้าราชการ (มาตรา 78) คือ 1) ยึดมั่นยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) โปร่งใสและตรวจสอบได้ 4) ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4 ด้าน คือ

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
– หลักประสิทธิภาพ
– หลักประสิทธิผล
– หลักการตอบสนอง

2. ค่านิยมประชาธิปไตย
– หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้
– หลักความเปิดเผย/โปร่งใส
– หลักนิติธรรม
– หลักความเสมอภาค

3. ประชารัฐ
– หลักการกระจายอำนาจ
– หลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ

4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร
– หลักคุณธรรม/จริยธรรม

10 ข้อห้าม ที่ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการ มีดังนี้

1. ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
2. ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
3. ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
5. ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้อื่นกระทำการหาประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
6. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
7. ต้องไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ
8. ต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
9. ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
10. ไม่กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ที่มา : ศธ.360 องศา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *