วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7 ออนไลน์ HRMS)

HRMS ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7 ออนไลน์)

หมดปัญหา การจัดทำเอกสารกองโต เสียค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทางไปสำนักงานเขต ในการจัดทำ ทะเบียนประวัติครู อีกต่อไป ด้วยระบบ HRMS ที่สามารถตรวจสอบ แก้ไข คัดสำเนา อัปเดตรายงาน ได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ช่องทางเดียว

ระบบ HRMS คือ ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวม การศึกษาของประเทศ ที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

– ติดตามผลการแก้ไขข้อมูลแบบ Real Time มีการแจ้งเตือนผล ผ่านแอปพลิเคชัน
– รับรายงานในรูปแบบ แผนภาพข้อมูล (Data Visualization) แทนการรายงาน แบบตาราง
– เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมผ่านข้อมูล ที่มีความแม่นยำ

ก.พ.7 ออนไลน์ HRMS มาแก้ปัญหา การจัดทำเอกสารกองโต เสียค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทางไปสำนักงานเขต ในการจัดทำ ทะเบียนประวัติครู อีกต่อไป

HRMS ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.พ.7 ออนไลน์)

https://hrms.obec.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น