วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ว25/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ว25/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

ว25/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง เป็นจำนวนมาก จึงมีมติกำชับให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว25/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

รายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ว25/2565 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
>> https://otepc.go.th หรือ https://otepc.go.th

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจ (ว25/2565 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

การขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ว 10/2554 และ ว 12/2561 การพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 ดังนั้น การดำเนินการจึงเป็นไปตามหนังสือที่แจ้งนี้

สำหรับการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 การพัฒนาฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 (เฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่าน) ว 22/2560 และ ว 14/2561

ส่วนการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9-12/2564 (ว PA) ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหนังสือนี้

ทั้งนี้ หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้เป็นการกำชับให้ส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

อ้างอิง : ว25/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]