วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ แกนกลางฯ ได้ง่ายๆ ในหน้าเดียว

กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ แกนกลางฯ ได้ง่ายๆ ในหน้าเดียว

กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ แกนกลางฯ ได้ง่ายๆ ในหน้าเดียว

1. วิสัยทัศน์  :

ผู้เรียนมีสมรรถนะหลัก ความรู้ ทักษะและเจตคติ เพื่อการเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

2.หลักการ :

เป็นหลักสูตรที่…
1. มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2. มีความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะในการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
3. มีการจัดสภาพแวดล้อมและเส้นทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
5. มุ่งใช้การประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียน

3. จุดมุ่งหมาย

1. รู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น จัดการอารมณ์และความเครียด ปัญหาและภาวะวิกฤต สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล และมีสุขภาวะและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
2. มีทักษะการคิดขั้นสูงอย่างมีคุณธรรม มีความสามารถในการนำและกำกับการเรียนรู้ของตนเองอย่างมีเป้าหมาย
3. สื่อสารอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. จัดระบบและกระบวนการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีความเป็นผู้ประกอบการภาวะผู้นำ และจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน
5. ปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
6. เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและจักรวาล เข้าถึงและรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. อยู่อย่างพอเพียง
5. มีจิตสาธารณะ

5. สมรรถนะหลัก 6 ด้าน

1. การจัดการตนเอง
2. การคิดขั้นสูง
3. การสื่อสาร
4. การรวมพลังทำงานเป็นทีม
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) และโครงสร้างเวลาเรียน เวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน 800 ชม./ปี

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2  (ป.4-6) และโครงสร้าวเวลาเรียน เวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน 900 ชม./ปี

9. แนวทางการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้

1. การจัดการเรียนรู้ ใช้สมรรถนะหลักมาเป็นองค์ประกอบในการเรียนรู้
2. การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. การตัดสินผลการเรียน เป็นตัดสินผลการเรียนซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนตามระดับ ระดับต้น กำลังพัฒนา สามารถ และเหนือความคาดหวัง
4. รายงานผลการพัฒนาสและการเลื่อนชั้น รายงานผลระหว่างชั้นปีและเมื่อจบช่วงชั้น
6. การจบการศึกษา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และผลการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างน้อย 2 สมรรถนะ อยู่ในระดับ “สามารถ” ขึ้นไป

ที่มา : CBE Thailand

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]