วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2566

เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่เรียกกันเป็นภาษาสามัญว่า ตรา คือ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดง เกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จ ความชอบในราชการ ประเทศชาติ ศาสนา ประชาชน หรือส่วนพระองค์ นอกจากนั้น ยังหมายความรวมถึง เหรียญที่ระลึกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างในโอกาส ต่างๆ

โปรแกรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

ว5970 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]