วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 15 ข้อ ผ่านระบบ DLT e-learning

30 ก.ย. 2022
1200

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ 15 ข้อ พร้อมเฉลย ผ่านระบบ DLT e-learning

หลังจากที่กรมการขนส่งฯ ได้ให้สามารถอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT E-learning ได้นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการอบรมต่อใบขับขี่ ก่อนเริ่มการอบรมโดยต้องทำ แบบทดสอบก่อน-หลังอบรม ตามใบขับขี่ที่ต้องการจะต่ออายุ ซึ่งแบบทดสอบแบ่งตามประเภทการต่ออายุใบขับขี่ ดังนี้

แบบทดสอบก่อนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 15 ข้อ พร้อมเฉลย 2565

1.ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุในเมืองไทยเกิดจากคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม แต่เกิดจากคน มากกว่า 90% ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากคนมากที่สุด?
 ก. ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
 ข. ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด
 ค. ขับรถจี้คันหน้าในระยะกระชั้นชิด
 ง. เมาแล้วขับ

2. เทคนิคในการขับรถให้ปลอดภัยมีหลักการอยู่กี่ข้อ?
 ก. 3 ข้อ
 ข. 4 ข้อ
 ค. 5 ข้อ
 ง. 6 ข้อ

3. หลักการมองกระจกที่ถูกต้องในสภาวะปกติ ต้องมองกระจกทุกๆ กี่วินาที?
 ก. 4-8 วินาที
 ข. 5-8 วินาที
 ค. 6-8 วินาที
 ง. 7-8 วินาที

แบบทดสอบก่อนอบรมต่อใบขับขี่ สำหรับใบอนุญาตขับรถขนส่ง ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง (จำนวน 3 ข้อ)

4.การทักทายถือเป็นประตูบานแรกที่สำคัญต่อความปลอดภัยในการขับรถ ดังนั้นก่อนการขับรถเราต้องทักทายสิ่งใดบ้าง?
 ก. ตนเอง ครอบครัว และรถ
 ข. ตนเอง ผู้โดยสาร และเพื่อนบ้าน
 ค. คน รถ และสภาพการจราจร
 ง. คน ผู้ใช้รถร่วมกัน และสภาพถนน

5. การเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ มีความจำเป็นต่อการใช้รถอย่างปลอดภัย เราควรเข้าใจต่อสิ่งใดบนท้องถนนบ้าง?
 ก. สิ่งมีชีวิต ยานพาหนะ สิ่งแวดล้อม
 ข. สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม คนเดินถนน
 ค. สิ่งมีชีวิต คนเดินถนน ยานพาหนะ
 ง. สิ่งมีชีวิต ยานพาหนะ ผู้ใช้รถใช้ถนน

6. จุดบอดของรถเป็นพื้นที่อันตรายในการขับรถโดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนช่องจราจรหรือการแซงรถ ซึ่งเราสามารถกำจัดจุดบอดด้วยวิธีการใด?
 ก. การมองกระจกข้าง
 ข. การมองกระจกหลัง
 ค. การมองข้ามไหล่
 ง. การหันไปมองด้านหลังรถ

แบบทดสอบก่อนอบรมต่อใบขับขี่ สำหรับ ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ) ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง (จำนวน 3 ข้อ)
7. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะมีอายุกี่ปี?
 ก. 1 ปี
 ข. 2 ปี
 ค. 3 ปี
 ง. 5 ปี

8. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ?
 ก. พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่า 1 ปี
 ข. พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่า 2 ปี
 ค. พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่า 3 ปี
 ง. พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่า 5 ปี

9. ผู้ขับรถสาธารณะต้องให้สัญญาณไฟเมื่อเข้าช่องทางก่อนเลี้ยว และเปิดไฟเลี้ยวไม่น้อยกว่ากี่เมตร?
 ก. 15 เมตร
 ข. 30 เมตร
 ค. 50 เมตร
 ง. 60 เมตร

แบบทดสอบก่อนอบรมต่อใบขับขี่ สำหรับ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง (จำนวน 5 ข้อ)


10.ข้อใดคือมารยาทในการใช้ความเร็ว?
 ก. ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด
 ข. ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดได้เมื่อจะแซงรถ
 ค. เมื่อไม่มีคนในเขตชุมชนใช้ความเร็วได้ทันที
 ง. ขับขี่อย่างปลอดภัยต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

11. ข้อใดไม่ใช่การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้รถ (BEWAGON)?
 ก. ตรวจเช็คเบรก
 ข. ตรวจเช็คน้ำในหม้อรถยนต์
 ค. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์
 ง. ตรวจเช็คการใช้งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์

12. ข้อใดคือมารยาทในการขับรถสวนทางกัน?
 ก. ขับรถในช่องทางเดินรถแล้วไม่จำเป็นต้องลดความเร็ว
 ข. ขับรถสวนกันในเวลากลางคืนให้กดแตรเตือน
 ค. ขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายโดยยึดเส้นแบ่งช่องทางเดินรถเป็นหลัก
 ง. รถคันเล็กกว่าต้องให้รถคันใหญ่กว่าขับไปก่อน

13. เพราะเหตุใดจึงห้ามเปิดไฟฉุกเฉินในขณะขับรถ?
 ก. ทำให้ผู้ขับรถคันอื่นสับสน ตัดสินใจผิดพลาด
 ข. แสงไฟจะรบกวนสายตาผู้ขับรถคันอื่น
 ค. ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพไวกว่าปกติ
 ง. ทำให้หลอดไฟเสื่อมสภาพไวกว่าปกติ

14. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว?
 ก. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวมีอายุครบ 1 ปี สามารถนำมายื่นใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปีได้
 ข. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวมีอายุ 1 ปี
 ค. ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวต้องอายุครบ 18 ปี
 ง. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวสามารถนำมาใช้ขับรถยนต์รับจ้าง (TAXI) ได้

15.ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุในเมืองไทยเกิดจากคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม แต่เกิดจากคน มากกว่า 90% ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากคนมากที่สุด?
 ก. ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
 ข. ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด
 ค. ขับรถจี้คันหน้าในระยะกระชั้นชิด
 ง. เมาแล้วขับ

อ้างอิง
https://www.eec.in.th/article

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]