วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

การส่งผลงานนำเข้าระบบ DPA ก.ค.ศ.

การส่งผลงานนำเข้าระบบ DPA ผู้ที่มีความประสงค์จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

การส่งผลงานนำเข้าระบบ DPA ผู้ที่มีความประสงค์จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ยื่นคำขอต่อโรงเรียนได้ตลอดปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้โรงเรียนได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในระยะเวลาย้อนหลัง 3 หรือ 2 หรือ 1 รอบการประเมิน และแต่กรณี เป็นไฟล์ PDF

2. แผนการจัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในวิดีโอบันทึกการสอนในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์

3. ไฟล์วิดีโอการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้

4. ไฟล์วิดีโอที่แสดงถึงสภาพปัญหาและแรงบันดาลในในการจัดการเรียนรู้

การเข้าระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ผู้ดูแลระบบสถานศึกษา
การเข้าระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ผู้ดูแลระบบสถานศึกษา

การส่งผลงานนำเข้าระบบ DPA ก.ค.ศ.

เข้าระบบ DPA https://dpa-sso.otepc.go.th/login

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]