วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งครู 2565

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง วิทยฐานะครู 2565

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

วิทยฐานะครู 2565

  • ครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งในระดับแรก (เทียบเท่าอาจารย์ 1 ระดับ 5 เดิม ปัจจุบันการบรรจุข้าราชการครูมิได้เริ่มที่ ซี 3-4 ดังแต่ก่อน)
  • ครู คศ. 1 (เทียบเท่าอาจารย์ 2 ระดับ 6)
  • ครู คศ. 2 เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ แต่งตั้งจากครู คศ. 1 (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 เดิม)
  • ครู คศ. 3 เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ แต่งตั้งจากครู คศ. 2 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8 เดิม)
  • ครู คศ. 4 เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แต่งตั้งจากครู คศ. 2 หรือ คศ. 3 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 9 เดิม)
  • ครู คศ. 5 เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แต่งตั้งจากครู คศ. 4 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าระดับ 10 ซึ่งในอดีตไม่เคยมีมาก่อน โดยได้รับการขยายระดับให้สูงขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ในมาตราที่ 39 ให้เทียบเท่าอธิบดีกรม หรือ รองเลขาธิการ)

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง วิทยฐานะครู 2565

หมายเหตุ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ใดได้รับงินเดือนสูงกว่างินเดือนขั้สูงของเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ แล้ว ให้ได้รับงินวิทยฐานะ ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท/เดือน

ดาวน์โหลด : พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู. และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒). พ.ศ. ๒๕๕๔

อ้างอิง
ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566
ว6/2566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเกณฑ์ประเมินเลื่อนเงินเดือน 2566 ตามหลักเกณฑ์ ว23/2564
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2566
ตำแหน่งข้าราชการครู เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง ของครูไทย
เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา