วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

แจกแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 จำนวน 13 หน่วยการเรียนรู้ พร้อมเฉลย

26 ก.ย. 2022
1299

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 จำนวน 13 หน่วยการเรียนรู้ พร้อมเฉลย

วิชาคณิตศาสตร์ ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหา แบบรูปและความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความ สามารถในการให้เหตุผลและความเข้าใจในคณิตศาสตร์ โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัว ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และ การคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเองรวมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผล เน้นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับบริบท และเป็นไปตามผลการเรียนรู้

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เวลา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 วิชาคณิตศาสตร์

อ้างอิง สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
https://www.facebook.com/bet.obec.go.th

โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
อิสรีย์ จันทรวรวัทน์ เมื่อ 26/09/2022 07:45

อยากให้มีการอธิบายวิิิธีคิดค่ะ
ขอบคุณค่ะ