วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามข้อตกลง PA ไฟล์ doc

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2565 ตามข้อตกลง PA

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน 
2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 2 คะแนน 
3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 3 คะแนน 
4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 4 คะแนน 

โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 60 คะแนน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกสังกัด)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ (ทุกสังกัด)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (ทุกสังกัด)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูชำนาญการ (ทุกสังกัด)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูยังไม่มีวิทยฐานะ (ทุกสังกัด)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย (ทุกสังกัด)

อ้างอิง
ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566
ว6/2566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเกณฑ์ประเมินเลื่อนเงินเดือน 2566 ตามหลักเกณฑ์ ว23/2564
ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2566
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งครู 2565
เงินเดือนครูผู้ช่วย 2565 โรงเรียนรัฐบาล อ้างอิงตาม พ.ร.บ. เงินเดือน