วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ PISA แบบประเมินด้วยรูปเล่มกระดาษ

ตัวอย่างข้อสอบ PISA ในแบบประเมินด้วยรูปเล่มกระดาษ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 ให้ความสำคัญกับภารกิจคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่าน ในชีวิตจริง ซึ่งประกอบด้วยภารกิจทางคณิตศาสตร์ที่มีความยากง่ายระดับต่างกันและต้องการคำตอบหลายรูปแบบ การเลือกตอบอย่างตรงไปตรงมา การสร้างคำตอบโดยใช้เนื้อหาสาระจากโจทย์ การแสดงวิธีคำนวณ หรือให้คำอธิบายเพื่อสนับสนุดผลการคำนวณ เอกสารนี้จึงเป็นสื่อการเรียนการสอนหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดผลและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างข้อสอบ PISA ในแบบประเมินด้วยรูปเล่มกระดาษ ซึ่ง OECD เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และอนุญาตให้เผยแพร่ได้  จัดทำเป็นภาษาไทยโดย สสวท.

ตัวอย่าง ข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012

ตัวอย่าง การประเมินผลนานาชาติ PISA

ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์

ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS: วิทยาศาสตร์

ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS: วิทยาศาสตร์

ตัวอย่าง การประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์

ตัวอย่าง การประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน

อ้างอิง https://pisathailand.ipst.ac.th/pisa/released-items/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]