ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 1,707 คน

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 และและครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565  และคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันวันพุธที่    24 สิงหาคม 2565 ได้มีมติรับรองและเห็นชอบผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินผลฯ ดังกล่าว จำนวน 1,707 คน

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมินฯ ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาต่อไปได้ และหากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 หรือผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะฯ ไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ สามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้  และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อฯ ได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th


ข่าวเพิ่ม

คุรุสภา ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 รวม 3 กลุ่ม ทั้งการประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงฯ ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ดูรายละเอียด เช็ครายชื่อได้ที่นี่

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้คุรุสภา ได้ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เรียบร้อยแล้ว โดยแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.การประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 2 วิชา 7 ราย 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

ทั้งนี้ อายุของการใช้ผลการเทียบเคียงผลการทดสอบฯดังกล่าว สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันประกาศผล

หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือผลการทดสอบที่ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ใช้ในการยื่นขอเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เป็นเท็จ

คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ สามารถยกเลิกการรับรองการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ของผู้นั้นได้ และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

2.การประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2,788 คน

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมินฯ ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาต่อไปได้

หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

หรือผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะฯ ไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ สามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้  และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

3.ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 วิชา ดังนี้

  1. วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 28,551 คน
  2. วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 9,910 คน
  3. วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 23,136 คน
  4. วิชาชีพครู จำนวน 15,232 คน

ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่สอบผ่านมากกว่า 1 วิชา

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

ทั้งนี้ ผลการทดสอบและประเมินที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิชา จะสามารถใช้ผลการทดสอบฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล

หากเกินกำหนด ถือว่าผลการทดสอบและประเมินนั้นสิ้นสุดลง และต้องเข้าทดสอบและประเมินใหม่ 

นอกจากนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม่ถูกต้อง

คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา สามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

อ้างอิง https://www.thansettakij.com/general-news/519640

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *