แบบฟอร์มการประเมิน PA ตามตำแหน่งตามวิทยฐานะ แบบฟอร์มการประเมิน PA ตามตำแหน่งตามวิทยฐานะ

แบบฟอร์มการประเมิน PA ตามตำแหน่งตามวิทยฐานะ

แบบฟอร์มการประเมิน PA ตามตำแหน่งตามวิทยฐานะ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุพันธกิจและความสำเร็จขององค์กร โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและกิจกรรมตัวชี้วัดต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า สอดคล้องกับตำแหน่งและภาระงาน รวมถึงจุดมุ่งหมายขององค์กรนั้นๆโดยมีจุดมุ่งหมายในการประเมินเพื่อ

1. วัดศักยภาพของพนักงาน ในภาระงานที่ได้ปฏิบัติว่า ดีหรือต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่ ซึ่งจะช่วยทำให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของพนักงานแต่ละคน

2. ช่วยในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้าย รวมถึงพิจาณาปรับฐานเงินเดือนและให้เงินพิเศษต่าง ๆ กับพนักงานได้

3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน เพื่อการประเมินจะช่วยให้พนักงานทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเอง ซึ่งทำให้พนักงานทราบถึงจุดที่ควรส่งเสริม แก้ไข หรือพัฒนาได้

4. ช่วยให้หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาทราบถึงจุดเด่นของพนักงานแต่ละคน ทำให้สามารถมอบหมายงานได้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนได้

5. เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้


แบบฟอร์มการประเมิน PA ตามตำแหน่งตามวิทยฐานะ ต่างๆ

ครูไม่มีวิทยฐานะ

01 แบบประเมินเพื่อหาค่าความสอดคล้องของข้อตกลงในการพัฒนางานครูไม่มีวิทยฐานะ
02 แบบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อตกลงในการพัฒนางานครูไม่มีวิทยฐานะ
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ไม่มีวิทยฐานะ
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน

วิทยฐานะครูชำนาญการ

01 แบบประเมินเพื่อหาค่ำความสอดคล้องของข้อตกลงในการพัฒนางนตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
02 แบบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางนตามข้อตกลง วิทยฐานะครูชำนาญการ
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน
PA4 แบบประเมินตำแหน่งแลวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

01 แบบประเมินเพื่อหาค่าความสอดคล้องของข้อตกลงในการพัฒนางานครูชำนาญการพิเศษ
02 แบบหาค่าด้ชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อตกลงในการพัฒนางานครูชำนาญการพิเศษ
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน
PA4 แบบประเมินตำแหน่งแลวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
PA5 แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิซาการ ครูเชี่ยวชาญ

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
PA3 แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
PA5 แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

คู่มือการประเมิน PA

คู่มือการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งครู

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ้างอิง http://nongsung.ac.th/pa1.html

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *