วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ศิลป์คำนวณเรียนอะไรบ้าง มาดูกันเลยจ้า

วันนี้เราจะพาไปดูว่าสายศิลป์คำนวณเรียนอะไรบ้าง มาไขข้อสงสัยกันเลย

รายวิชาพื้นฐาน ทุกแผนการเรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานจำนวน 41หน่วยกิต ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เหมือนกัน ได้แก่
– ภาษาไทย
– คณิตศาสตร์
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
– สุขศึกษาและพลศึกษา
– ศิลปะ
– การงานอาชีพ
– ภาษาต่างประเทศ

รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียนวิชาชั่วโมง หน่วยกิต
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/ฝรั่งเศษ/สเปน/พม่า/อื่นๆ)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมพัฒนาชีวิต
กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม

หมายเหตุ : รายวิชา/ชั่วโมง/สัปดาห์ต่อภาคเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะเด่น สายศิลป์คำนวณ

– มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม ที่เน้นด้านคณิตศาสตร์และพื้นฐานทางธุรกิจ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
– ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านและเขียน กับครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะสื่อสาร Communication Skill
– เพิ่มเติมภาษาที่สามให้กับนักเรียนตามความสนใจได้แก่ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น ที่ทำการสอนโดยเจ้าของภาษา
– กิจกรรมชุมนุม ที่ผู้เรียนเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ
– กิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการ ตามหัวข้อรณรงค์ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ Growth Mindset
– กิจกรรมค่ายของแผนการเรียนเพื่อทำโครงงานคณิตศาสตร์ Project-based learning
– กิจกรรมการจำลองเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเรียนรู้การจัดการธุรกิจเบื้องต้น (Business Management)

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรม ธุรกิจการบิน ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โบราณคดี รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิจิตรศิลป์ จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มัณฑนศิลป์ นาฏศิลป์ดุริยางค์ศาสตร์/ดุริยางคศิลป์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]