วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

แจกฟรี ตัวอย่างสคริปท์บรรยายวีดีโอ VTR ประกอบการประเมินครู

แจกฟรี ตัวอย่างสคริปท์บรรยายวีดีโอ VTR ประกอบการประเมินครู ต่างๆ

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการตำแหน่งครูโรงเรียนเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ประวัติผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้า
เกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2530 อายุ 25 ปี

ประวัติการศึกษา

ระดับปวช ช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประวัติการเข้ารับราชการ

ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 2 เมษายน 2550 ณ โรงเรียนเชียงราย อ.แม่ลาวจ.เชียงราย
ดำรงตำแหน่งครู วันที่ 2 เมษายน 2562 โรงเรียนเชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนครูเชียงราย

ปัจจุบันงานที่ได้รับมอบหมาย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
งานบริหารเว็บไซต์โรงเรียน
งานโสตทัศนูปกรณ์

ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 1
วิชาการงานอาชีพ ป.4-ป.6 
วิชาเลี้ยงสัตว์ ป.4-ป.6
วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

28 ชั่วโมง/สัปดาห์

ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 2
วิชาการงานอาชีพ ป.4-ป.6 
วิชาเลี้ยงสัตว์ ป.4-ป.6
วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

28 ชั่วโมง/สัปดาห์

ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1
วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
วิชาดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์
วิชาเขียนแบบเทคนิค
วิชาวัสดุศาสตร์เบื้องต้น
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
กิจกรรมชุมนุม
ประชุมระดับ ม.6

25 ชั่วโมง/สัปดาห์

ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 2
วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ
วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
วิชางานเครื่องปรับอากาศ
วิชาโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
วิชาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
วิชาการงานอาชีพ 3
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
กิจกรรมชุมนุม
ประชุมระดับ ม.6

32 ชั่วโมง/สัปดาห์

การปฏิบัติงานและผลงานต่างๆ เพื่อรับการประเมิน การขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ 2 ความรู้ ความสามารถ
ด้านที่ 3 ผลการฏิบัติงาน

ด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตอนที่ 1 การมีวินัย

การมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม
การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ
การตรงต่อเวลาการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
การรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชน

ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบ ต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
การยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

การดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

การเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพอยู่เสมอ
การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคม

ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน

ด้านที่ 2 ความรู้ ความสามารถ

ตอนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการความสามารถในการจัดการทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบในวงการวิชาชีพแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมีคุณภาพ 

ความสามารถในการเลือกออกแบบผลิตจัดหาการนำไปใช้การประเมินผลและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 

ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน

ค่าคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564
ค่าคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2565

สรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิชาที่เสนอขอรับการประเมินของปี2565 และ 2566 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการขอบคุณครับ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]