วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

แจกแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 100 ข้อ พร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบ65

10 ก.ย. 2022
673

ข้อสอบภาษาอังกฤษ 100 ข้อ พร้อมเฉลย อัพเดท 2565

สวัสดีทุกท่านที่ติดตามเว็บไซต์ครูเชียงรายครับ วันนี้ครูเชียงรายขอแนะนำข้อสอบภาษาอังกฤษ 100 ข้อ พร้อมเฉลย ให้ทุกท่านที่สนใจศึกษาได้ลองเข้ามาศึกษากันครับ โดยข้อสอบชุดนี้ดีมากๆเลยครับ เป็นเครดิตของคุณครูพี่หมี แอดมิน เห็นว่ามีประโยชน์เลยอยากจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ลองเข้ามาศึกษาฝึกทำข้อสอบกันครับ

ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษาและทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนดีๆทุกคนครับ ว่าแล้วไปลุยกันได้เลยกับแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 100 ข้อ พร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบอัพเดท 2565

แนวแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 100 ข้อ 100 คะแนน พร้อมเฉลยไฮไลท์สีแดงนะครับ

 1. If you are _ cold, have a hot drink to warm you up.
  (a) feel
  (b) felt
  (c) feels
  (d) feeling
 2. There _ empty seats left in the hall.
  (a) were no
  (b) is no
  (c) were not
  (d) are not
 3. The trip to Paris will _ an ideal opportunity to practice my French.
  (a) is
  (b) be
  (c) are
  (d) was
 4. If you’re agreeable to our proposal, we’ll______ahead.
  (a) going
  (b) gone
  (c) go
  (d) went
 5. We must deal with __ before it gets out of hand.
  (a) the situate
  (b) the situation
  (c) the situated
  (d) the situates
 1. She has been employed at this job_____ 2005.
  (a) since
  (b) at
  (c) for
  (d) on
 2. The trip has been_____to include a few other events.
  (a) extend
  (b) extending
  (c) extends
  (d) extended
 3. How long have you _ unemployed?
  (a) be
  (b) are
  (c) were
  (d) been
 4. Her father has been missing _ five years.
  (a) since
  (b) when
  (c) for
  (d) of
 5. Do you _ anyone to help out in the shop?
  (a) needful
  (b) need
  (c) needs
  (d) needed
 1. People in Italy __ living under strict lockdown conditions for three months.
  (a) has to
  (b) has been
  (c) have been
  (d) have
 2. A lot of people __ complained about the noise.
  (a) has to
  (b) has been
  (c) have been
  (d) have
 3. I want to hear your explanation for __ late.
  (a) being
  (b) is
  (c) been
  (d) be
 4. Make sure your hands are clean before you __your dinner.
  (a) have been
  (b) has been
  (c) have
  (d) have to
 5. He __ completed his project by next Saturday.
  (a) has to
  (b) has been
  (c) have been
  (d) will have
 1. I __ across this book in a secondhand bookstore last month.
  (a) comes
  (b) came
  (c) coming
  (d) come
 2. He’s about the same age ______you are.
  (a) of
  (b) for
  (c) with
  (d) as
 3. Before you go to visit him, you______ make sure he’s at home.
  (a) would
  (b) could
  (c) should
  (d) shall
 4. (a) so
  (b) yet
  (c) nor
  (d) for
 5. She feeds her dog the same thing __ she eats.
  (a) whom
  (b) that
  (c) who
  (d) whose
 1. When Mary reached the bus stop, the last bus_ already left.
  (a) had to
  (b) has
  (c) have
  (d) had
 2. I was just _____into the bath when the phone rang.
  (a) getting
  (b) got
  (c) get
  (d) gets
 3. John would have __ a boxer if his mother had let him.
  (a) became
  (b) become
  (c) becoming
  (d) becomes
 4. Singapore _ all social gatherings as part of its latest restrictions to help combat Covid-19.
  (a) have banned
  (b) has banning
  (c) have ban
  (d) has banned
 5. She was __ for threatening to spread coronavirus.
  (a) arrests
  (b) arresting
  (c) arrested
  (d) arrest
 1. Schools around the world have been closed _the coronavirus pandemic.
  (a) as long as
  (b) because of
  (c) although
  (d) despite
 2. Researchers discovered that people _ eat more ultra-processed foods have a higher risk of cancer.
  (a) whom
  (b) whose
  (c) who
  (d) which
 3. The retail industry has been decimated _ the coronavirus pandemic.
  (a) to
  (b) in
  (c) at
  (d) by
 4. John _ the problem which parents don’t know.
  (a) have to
  (b) has
  (c) has been
  (d) had
 5. He visited____lands and saw____ wonderful things.
  (a) many , much
  (b) many , many
  (c) much , many
  (d) much , much
 1. _ he was wealthy, he was still unhappy.
  (a) Despite
  (b) While
  (c) Now that
  (d) Although
 2. ______prices goes up, customers buy less products.
  (a) Wherever
  (b) Whenever
  (c) Whatever
  (d) Whoever
 3. As she was bright and ambitious, she_______ a manager in no time.
  (a) become
  (b) becomes
  (c) became
  (d) becoming
 4. John throws a big party at his house _ his parents are on vacation.
  (a) while
  (b) between
  (c) during
  (d) among
 5. My parents had already __ by the time I got home.
  (a) eat
  (b) eaten
  (c) ate
  (d) eating
 1. The hospital quarantined the _ patients to avoid cross infection.
  (a) infected
  (b) infection
  (c) infect
  (d) infects
 2. This problem __ too difficult for primary school children to solve.
  (a) are
  (b) been
  (c) being
  (d) is
 3. This insect is tiny, __ very dangerous.
  (a) and
  (b) so
  (c) but
  (d) for
 4. You __ eat some vegetables rich in vitamins.
  (a) should
  (b) might
  (c) could
  (d) would
 5. The _ terrible enemy is a former friend.
  (a) more
  (b) most
  (c) almost
  (d) many
 1. I always add a spoonful __ honey to my tea.
  (a) on
  (b) for
  (c) of
  (d) in
 2. The government has _ a new tax on cigarettes.
  (a) imposed
  (b) imposing
  (c) imposes
  (d) impose
 3. I hope to be engaged in the export business after_ from college.
  (a) graduated
  (b) graduates
  (c) graduate
  (d) graduating
 4. The goggles protect your eyes _ dust.
  (a) for
  (b) of
  (c) from
  (d) in
 5. Japan _ confronted with severe economic problems.
  (a) has
  (b) have
  (c) has to
  (d) have been
 1. Jack explained to me how to ______the wheel of the car.
  (a) changeless
  (b) changeable
  (c) changing
  (d) change
 2. He was rejected because ____health was poor.
  (a) him
  (b) his
  (c) her
  (d) hers
 3. __ he was reading a newspaper, his dog was lying beside him.
  (a) Among
  (b) Between
  (c) While
  (d) During
 4. This is the house __ was designed by a famous architect.
  (a) whom
  (b) which
  (c) who
  (d) whose
 5. The insurance policy ____various kinds of damages.
  (a) covers
  (b) cover
  (c) covering
  (d) covered
 1. I _ studying English a few weeks ago.
  (a) start
  (b) starts
  (c) starting
  (d) started
 2. _ tell me what time the train leaves?
  (a) You please can
  (b) Could you please
  (c) You can please
  (d) Could please you
 3. When I met __ the other day, she asked about my parents.
  (a) him
  (b) hers
  (c) his
  (d) her
 4. The transportation of goods _ air costs a lot.
  (a) by
  (b) at
  (c) on
  (d) in
 5. We need more feedback from the consumer_ improve our goods.
  (a) as long as
  (b) until
  (c) in order to
  (d) unless
 1. What must we do to avoid _____this problem again?
  (a) has
  (b) having
  (c) have to
  (d) have
 2. You must remove your shoes before _____a house.
  (a) enters
  (b) entered
  (c) enter
  (d) entering
 3. He _ working hard to catch up with the others.
  (a) been
  (b) are
  (c) were
  (d) is
 4. The stadium has been ______with seating for over eighty thousand spectators.
  (a) fitted
  (b) fit
  (c) fitting
  (d) fits
 5. The press conference is scheduled to _ one hour from now.
  (a) beginning
  (b) begin
  (c) began
  (d) begun
 1. The conference was scheduled for March, _ it has been put off until April.
  (a) but
  (b) for
  (c) because
  (d) so
 2. Please speak up __ the people at the back of the room can hear you.
  (a) even if
  (b) although
  (c) so that
  (d) since
 3. Please feel free to __ me for details about the meeting or the schedule.
  (a) contacts
  (b) contact
  (c) contacted
  (d) contacting
 4. Since we had no school today, I __ home and watched T.V. all day.
  (a) staying
  (b) stays
  (c) stay
  (d) stayed
 5. When John comes to Boston, he usually stays at a hotel, __ sometimes he stays with us.
  (a) so
  (b) but
  (c) for
  (d) nor
 1. He looks pale. He must have __ too much.
  (a) drinking
  (b) drank
  (c) drunk
  (d) drink
 2. John can speak German _ English.
  (a) as if
  (b) as soon as
  (c) as long as
  (d) as well as
 3. If there____ anything you want, don’t hesitate to ask me.
  (a) is
  (b) are
  (c) been
  (d) be
 4. I can’t figure out how to transfer MP3 files _ my iPod back to my computer.
  (a) for
  (b) from
  (c) under
  (d) beside
 5. He is __ than all the other boys.
  (a) biggest
  (b) more big
  (c) bigger
  (d) more biggest
 1. I __ a lot of work to finish up before the end of the week.
  (a) have
  (b) have to
  (c) has
  (d) had been
 2. He didn’t _ the stop sign and almost hit the child crossing the street.
  (a) seen
  (b) seeing
  (c) saw
  (d) see
 3. Mary _ John’s girlfriend all through high school.
  (a) was
  (b) were
  (c) are
  (d) been
 4. I found my father’s diary which he kept _ten years.
  (a) times
  (b) since
  (c) for
  (d) when
 5. I’ve received __ news which has broken my heart.
  (a) any
  (b) some
  (c) something
  (d) anything
 1. It’s _ raining heavily since this morning, so I don’t want to go anywhere.
  (a) is
  (b) been
  (c) were
  (d) was
 2. If he _ her phone number, he would have called her up.
  (a) has known
  (b) have known
  (c) had known
  (d) have to known
 3. She grows flowers _____tulips, pansies and daisies.
  (a) as far as
  (b) as though
  (c) as if
  (d) such as
 4. Please turn in the report __ the end of the month.
  (a) at
  (b) on
  (c) by
  (d) in
 5. I’ll take care of my parents _____they get old.
  (a) what
  (b) when
  (c) where
  (d) why
 1. She always speaks to __ in a loud voice because he’s hard of hearing.
  (a) him
  (b) he
  (c) his
  (d) himself
 2. A heavy snowstorm kept us from _ out.
  (a) went
  (b) going
  (c) go
  (d) gone
 3. The delay forced us to _ overnight in an expensive hotel.
  (a) staying
  (b) stayed
  (c) stays
  (d) stay
 4. After I graduated from college, I moved back home and _ with my parents for three years.
  (a) living
  (b) lived
  (c) lives
  (d) live
 5. I __ studying English for three years.
  (a) have to
  (b) has been
  (c) have been
  (d) has
 1. She _____watching television since nine o’clock.
  (a) have to
  (b) has been
  (c) have been
  (d) has
 2. She _ to the supermarket every three days.
  (a) goes
  (b) gone
  (c) go
  (d) went
 3. John _ sentenced to five days in jail and a year on probation for drunken driving.
  (a) was
  (b) had
  (c) have
  (d) were
 4. A mother rabbit _ her babies warms with her own body.
  (a) keep
  (b) keeps
  (c) is kept
  (d) keeping
 5. Thousands of dead fish have been __ floating in the lake.
  (a) finding
  (b) finds
  (c) find
  (d) found
 1. She still loves him _______he doesn’t love her anymore.
  (a) as though
  (b) even though
  (c) thorough
  (d) throughout
 2. You should __ the car well before you buy it.
  (a) inspect
  (b) inspects
  (c) inspected
  (d) inspecting
 3. Last night was very hot and muggy, __ I didn’t sleep so well.
  (a) yet
  (b) but
  (c) so
  (d) for
 4. He can speak __ English and French very well.
  (a) many
  (b) among
  (c) between
  (d) both
 5. She promised to meet him last night, __ she never showed up.
  (a) but
  (b) and
  (c) so
  (d) for
 1. She tells him to give _ all of his salary and he does.
  (a) him
  (b) her
  (c) his
  (d) hers
 2. We will have lived here __ two years next month.
  (a) since
  (b) from
  (c) for
  (d) by
 3. I __ a feeling that I have been here before.
  (a) had
  (b) have
  (c) have to
  (d) have been
 4. If he had __ his doctor’s advice, he might still be alive.
  (a) take
  (b) took
  (c) taking
  (d) taken
 5. The train had already left when they __ to the station.
  (a) got
  (b) getting
  (c) gets
  (d) gotten
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]