รายงานผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน PA 2565 รายงานผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน PA 2565

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน ตาม วPA 2565

รายงานผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน PA 2565
รายงานผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน PA 2565

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน ตาม วPA 2565

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน ตาม วPA 2565 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน

ด้วยหนังสือราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ศธ 04321/ว45321 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอ้างถึงหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 7 ของคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน ตาม วPA 2565

เรื่องหน้า
บันทึกข้อความ
คำนำ
สารบัญ
ข้อมูลทั่วไปผู้รับการประเมิน1
1.  ข้อมูลผู้รับการประเมิน1
2.  ประวัติการศึกษา3
3.  ประวัติการรับราชการ3
4.  ประวัติการลาราชการ3
5.  ประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์3
6.  ประวัติการประชุมทางวิชาการ/สัมมนา/ฝึกอบรม4
7.  ภาระงานสอน4
8.  การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย/หน้าที่พิเศษ5
9.  รางวัลและความภาคภูมิใจ5
รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบที่ 1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง6
องค์ประกอบที่ 2  การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
12 
องค์ประกอบที่ 3  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

14

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *