วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ศึกษาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA 2565 ก่อนใช้งานได้ที่นี่

ศึกษาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA 2565 ก่อนใช้งานได้ที่นี่
ศึกษาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA 2565 ก่อนใช้งานได้ที่นี่

ศึกษาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA 2565 ก่อนใช้งานได้ที่นี่

การใช้งานระบบประเมินวิทยฐานะออนไลน์ dpa ตัวอย่างการใช้งาน ระบบการประเมิน วิทยฐานะ ดิจิทัล DPA ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะใช้ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4 สายงาน เริ่มตุลาคม 2564 สายงานการสอน (ว 9/2564) สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) สายงานนิเทศการศึกษา (ว 11/2564) และสายงานบริหารการศึกษา (ว 12/2564) ผ่านระบบ DPA ที่มา สไลด์นำเสนอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์ขอมีวิทยฐานะ/เลื่อนวิทยฐานะต่อผู้บังคับบัญชา
 • ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และรับรองคุณสมบัติก่อน Submit คำขอ หลักฐานเข้าสู่ระบบ DPA
 • สพท. Submit   —   ศธจ. Submit  —   สำนักงาน ก.ค.ศ. (ชช./ชชพ.) (กรณีไม่มีคุณสมบัติ/เอกสารไม่ครบถ้วนให้ส่งเรื่องคืนผ่านระบบ DPA
 • ศธจ./ส่วนราชการ/สำนักงาน ก.ค.ศ. สุ่มคณะกรรมการประเมินผ่านระบบ DPA
 • คณะกรรมการประเมินผ่านระบบ DPA
 • แจ้งผลการประเมินผ่านระบบ DPA
 • อนุมัติย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ผู้บังคับบัญชานำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA ครบถ้วน

บทบาทของ ผอ.สพท กับระบบ Digital Performance Appraisal : DPA

 • มอบหมายผู้รับผิดชอบนําข้อมูลของ ผอ.สถานศึกษา และ ศน. เข้าสู่ระบบ DPA
 • นําคําขอ+หลักฐานของครู และรอง ผอ. ในสถานศึกษาห่างไกล (ที่ไม่มีความพร้อมด้าน IT) เข้าสู่ระบบ DPA
 • สพท. Submit — ศธจ. Submit —สํานักงาน ก.ค.ศ. (ชช./ชชพ.) (กรณีไม่มีคุณสมบัติ/เอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนผ่านระบบ DPA)
 • แจ้งผลการประเมินผ่านระบบ DPA ไปยังสถานศึกษา

บทบาทของ ศธจ. กับระบบ Digital Performance Appraisal : DPA

 • ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
 • ตรวจสอบผลการประเมิน PA และภาระงาน รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอรับการประเมิน
 • กรณีไม่มีคุณสมบัติ/เอกสารไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องคืนผ่านระบบ DPA
 • ศธจ. Submit — สํานักงาน ก.ค.ศ. (ชช./ชชพ.)
 • เสนอ กศจ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ชก./ชนพ.)
 • สุ่มรายชื่อคณะกรรมการประเมิน จํานวน 3 คน ผ่านระบบ DPA (ชก./ชนพ.)
 • ส่งผ่านข้อมูลของผู้ขอจากระบบ DPA ให้คณะกรรมการ (ชก./ชนพ.)
 • นําผลการประเมินจากกรรมการทั้ง 3 คน เสนอ กศจ. พิจารณา (ชก./ชนพ.)
 • แจ้งผลการประเมินผ่านระบบ DPA ไปยัง สพท.

บทบาทของ กศจ. กับระบบ Digital Performance Appraisal : DPA

 • พิจารณาเห็นชอบให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อให้ ศธจ. สุ่มกรรมการผ่านระบบ DPA ต่อไป
 • พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ (ชก./ชนพ.)
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ ศธจ. ส่งคําขอผ่านระบบ DPA ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ต่อไป (ชช./ชชพ.)

ที่มา: การเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะ.pdf

ตัวอย่างการบันทึกผล PA ของสถานศึกษา ในระบบ DPA

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]