วันศุกร์, 7 ตุลาคม 2565

ลักษณะของครูที่ดี ที่เป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน และสังคมไทย

ลักษณะของครูที่ดี ที่เป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน และสังคมไทย

ลักษณะของครูที่ดี สถานศึกษากำหนด สุขภาพอนามัยส่วนตัวของครูก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งหากครูมีร่างกายสกปรกสุขภาพ ไม่ดีย่อมก่อให้เกิดปัญหาใน การสอน ครูที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนได้มากขึ้นซึ่ง ธนู แสวงศักดิ์ (ม.ป.ป.) มีความเห็นว่าลักษณะของครูที่ดีนั้นควรมี 6 ประการ ดังนี้

1. มีความสัมพันธ์กับนักเรียนดี คือ ครูจะต้องสนใจ เอาใจใส่ต่อปัญหาของนักเรียน คอยตอบปัญหาให้กระจ่าง แนะแนว รู้จักระงับอารมณ์ อดทนวางตัวเหมาะสม ไม่สนิทสนมกับเด็กมากเกินไปไม่ทำให้ขายหน้า รู้จักเปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินผลการสอน และให้กำลังใจให้นักเรียนอย่างมีเหตุผล

2. มีความรักในอาชีพครู มีส่วนช่วยแนะนำเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ ทันสมัยต่อความรู้และกิจกรรมของครู

3.ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ มีความสามารถในอาชีพ

4. มีจรรยาครู ไม่แพร่ข่าวลือ ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ไม่ขโมยผลงานของคนอื่น ไม่ให้ร้ายผู้อื่น มีมารยาทในการติดต่อสายงานทางด้านราชการไม่นำผู้อื่นมาพูดให้นักเรียนฟัง

5. มีคุณสมบัติส่วนตัวดี มีสติปัญญาดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้น เป็นกันเองกับนักเรียน

6. มีรูปร่างท่าทางดี มีใบหน้าสะอาด ตัดผมเรียบร้อยสุภาพ เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อย และเหมาะกับกาละเทศะ รักษาท่าทางให้สง่างาม ไม่สูบบุหรี่ หรือรับประทานอะไรระหว่างที่ทำการสอนอยู่ ดิเรก พรสีมา(2543) พบว่าครูที่ดีควรมีลักษณะที่จำเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านคุณลักษณะ
1.1 ต้องมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และพร้อมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนอยู่เสมอ
1.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียนทั้งด้าน ศีลธรรม วัฒนธรรมกิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัย มีความเป็นประชาธิปไตย
1.3 ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
1.4 มีความเมตตาแก่ศิษย์ และเห็นคุณค่าของศิษย์
1.5 มีสุขภาพสมบูรณ์
1.6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้

สรุปลักษณะของครูที่ดี ที่เป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน และสังคมไทย

ในความคิดของข้าพเจ้าลักษณะของครูที่ดีสิ่งแรกเลยก็คือการมีความรู้ทางวิชาการที่เป็นเลิศ คือ มีความรู้ดี ทำให้สามารถสอนนักเรียนได้ และต่อมาเลยก็คือมีการถ่ายทอดความรู้ที่ดี ในเมื่อมีความรู้ดีแล้ว ก็ต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีนั้นให้แก่นักเรียนได้ ใช้วิธีการสอนที่เมาะสมกับเด็ก และสภาพแวดล้อมของเด็ก เพราะว่าเด็กแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน ต่อมาก็คือเป็นผู้ที่มีการปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา ก็คือทันโลกทันเหตุการณ์ เสมอเป็นผู้ที่ ทันสมัยและที่สำคัญมากๆเลยก็คือเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้น ทั้งในหน้าที่การงาน นิสัยของเด็ก ครูด้วยกัน รวมไปถึงเหล่าผู้ปกครองเป็นผู้ที่สามารถทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่นักเรียนได้ เช่น การแต่งกายดีสุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ มีนิสัยสุภาพออ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

บรรณานุกรม
ดิเรก พรสีมา.(2543).คุณลักษณะครูที่ดี www.sites.google.com
ธนู แสวงศักดิ์.(ม.ป.ป.).คุณลักษณะครูที่ดี www.gotoknow.org
สุมน อมรวิวัฒน์.(2554).ลักษณะครูที่ดี www.educ105.wordpress.com
อ้างอิง สุนิทรา คำสุหล้า

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]