วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี

อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ.2569

INFOGRAPHIC การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน 11.5 ล้านคน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – พ.ศ.2569

จากการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาทางเลือก โดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2569 นั้น

• ภาพแรก เป็นรายการที่รัฐบาลเพิ่มงบประมาณสนับสนุนอีกกว่า 8 พันล้านบาท ใน 4 ปีข้างหน้า (2566-2569) แบบขั้นบันไดต่อเนื่อง เพิ่มใน 5 รายการ คือ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดกิจกรรม ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบ

• ภาพสอง สำหรับคำถามจากผู้ปกครองว่าลูกหลานแต่ละคนจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มคนละเท่าไร ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอ ครม. ได้แจงรายละเอียดให้เห็น แยกเป็นระดับต่าง ๆ คือ

– ก่อนประถมศึกษา ปัจจุบันได้รับคนละ 2,630 บาท ปี 2569 ได้รับคนละ 3,225 บาท

– ประถมศึกษา ปัจจุบันได้รับคนละ 3,130 บาท ปี 2569 ได้รับคนละ 3,750 บาท

– ม.ต้น ปัจจุบันได้รับคนละ 5,250 บาท ปี 2569 ได้รับคนละ 6,400 บาท

– ม.ปลาย ปัจจุบันได้รับคนละ 5,710 บาท ปี 2569 ได้รับคนละ 6,890 บาท

– ปวช. จะแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา

ดูรายละเอียดได้ที่ QR Code หรือลิงก์ https://rebrand.ly/608468

ขอบคุณอินโฟกราฟิก จาก สกศ.

ดาวน์โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/drive/folders

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]