ทำไมถึงอยากเป็นครู คําถามสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

ทำไมถึงอยากเป็นครู คําถามสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

แนวคำถาม – คำตอบ การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

👉จำไว้อย่างหนึ่งว่า ถ้าคุณตอบสั้นๆถามคำตอบคำ คุณก็จะเจอคำถามจากกรรมการเยอะ แต่ในทางกลับกัน ถ้าตอบและอธิบายยาวๆ กรรมการก็จะถามน้อยลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ที่ว่าอธิบายยาวๆ ก็ต้องเป็นสาระเนื้อหาด้วย ไม่ใช่โม้อย่างเดียว

1. ทำไมท่านถึงอยากจะเป็นครู

👉แนวคำตอบ… ครับ สาเหตุ หรือประเด็นว่าทำไมถึงอยากเป็นครูนั้น เนื่องจากว่า ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่น และตั้งปณิธาน ไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะต้องประกอบอาชีพครู เพราะครูเป็นอาชีพที่ ได้ให้ความรู้. สอนคนให้เป็นคน เป็นอาชีพที่สร้างฐานของชาติให้มั่นคง เป็นอาชีพที่มีเกียรติน่ายกย่อง. และได้รับการยอมรับจากสังคม อีกทั้งเป็นอาชีพที่้มีความมั่นคงข้าพเจ้าจึงอยากจะเป็นครู

2. ข่าวครูเป็นหนี้เป็นสินเยอะ ท่านมีความคิดเห็นและจะปฏิบัติตนอย่างไร

👉แนวคำตอบ…. การที่ครูเป็นหนี้เป็นสินเยอะเนื่องจากว่ามีค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ยึดวัตถุนิยม ซึ่งเป็นค่านิยมเฉพาะบุคคล …สำหรับข้าพเจ้านั้น จะปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือรู้จักพอดีพอประมาณใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล. และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ไม่มีค่านิยมที่พุ่มเฟือย เพื่อการเป็นอยู่ที่มีความสุขตามฐานะ. และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและสังคมต่อไป

3. ข่าวครูลวนลามนักเรียน ข่าวครูค้ายาเสพติด หรือติดการพนันท่านมีความคิดเห็นอย่างไร

👉แนวคำตอบ.. ครับในกรณีข่าวด้านลบเกี่ยวกับครูนั้น ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในสังคมนั้นมีคนหลากหลาย คือมีทั้งคนดีและคนไม่ดี สังคมครูสังคมอาชีพครูก็เฉกเช่นเดียวกัน ก็อาจจะมีคนที่ประพฤติผิดนอกกรอบนอกระเบียบอยู่บ้าง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยที่ทำลายชื่อเสียงครู แต่ในทางกลับกันนั้น ครูที่ประพฤติดี ปฏิบัติดีเป็นแบบอย่างที่ดี มีอีกมากมาย. ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นครูนั้นข้าพเจ้าจะประพฤติตามระเบียบแบบแผนจรรยาบรรณครูในฐานะเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเชิดชูเกียรติของคุณครู วิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับต่อไปและมีเกียรติต่อไป

4. ท่านจะจัดการศึกษา ให้บรรลุ Thailand 4.0 ได้อย่างไร

. 👉แนวดำตอบ…. ครับ ว่าด้วยการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 นั้น เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทย ก้าวสู่เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้นในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นครู ที่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะส่งเสริม สนับสนุ จัดกิจกรรม ที่ให้ผู้เรียน ได้คิดเป็น วางแผนเป็น ลงมือทำ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถมาใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้ เช่นนักเรียนสามารถสร้างสื่อ การเรียนการสอน หรือ สิ่งประดิษฐ์เพื่ออำนวยความสะดวก ในชีวิตประจำวันได้

5. ยุคของโลกเทคโนโลยีนักเรียนมีมือถือ. คุณครูจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้นักเรียนติดมือถือหรือติดเกม

👉แนวคำตอบ… ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกในยุคปัจจุบันนั้นมือถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันและจำเป็นการติดต่อสื่อสารติดตามข่าวสารต่างๆ สำหรับนักเรียนที่นำมือถือมาโรงเรียนนั้น…ข้าพเจ้าต้องทำข้อตกลงในห้องเรียนในการเรียนการสอนว่าห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะกิจกรรมการเรียนการสอน ยกเว้นจะเป็นชั่วโมงหรือกิจกรรมสำหรับการค้นคว้าสืบค้นที่อนุญาติให้ใช้ได้ และนำ บอกข้อดีข้อเสียของการใช้อินเตอร์เน็ตในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้กับผู้เรียน

6. ถ้าได้รับผิดชอบ สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ท่านไม่ถนัด เช่นไปบรรจุที่ โรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง ท่านจะทำอย่างไร

👉แนวคำตอบ… ครับ ข้าพเจ้า เป็นบุคคลที่พร้อมกับการเรียนรู้ และ ชอบในสิ่งที่ท้าทายอยู่แล้ว นั่นก็คือการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะศึกษาหลักสูตร มาตรฐาน และตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อที่จะได้เข้าใจ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ในวิชาที่ข้าพเจ้าไม่ถนัด ตลอดจนการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก DLTV และสื่อต่างๆในอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

7. จะปฏิบัติตัวอย่างไร ถ้าเข้าไปทำงาน แล้ว เจอแบ่งเป็นก๊กเป็นฝ่าย

👉แนวคำตอบ… ข้าพเจ้า ก็จะปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ ในหน้าที่ของตัวเอง โดยไม่ได้ยึดถือว่า ต้องทำเพื่อให้ได้รู้สึกว่าอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะข้าพเจ้ามองว่า การทำงานนั้นต้องมุ่งประโยชน์ที่นักเรียนเป็น สูงสุด

8. คุณครูสวย คุณครูหล่อ ถ้าเจอนักเรียนแซวคุณครูจะทำอย่างไร

👉แนวคำตอบ… ก่อนอื่นถ้านักเรียนแซว ก็รู้สึกปลื้ม ข้าพเจ้าจะใช้ในส่วนที่นักเรียนปลื้มให้เกิดประโยชน ์เพราะว่าถ้านักเรียนปลื้มก็แสดงว่านักเรียนรู้สึกประทับใจ. นักเรียนอยากเรียนกับเราในส่วนตรงนี้ ก็จะหาวิธีการสอดแทรกเนื้อหากระบวนการ ตลอดจนสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนรับรู้ไปด้วย ตลอดจนพฤติกรรมการปฏิบัติตนต่างๆ ก็จะช่วยแนะนำนักเรียนดังกล่าว

9. อยู่ต่างจังหวัดตั้งไกลทำไมถึงมาสอบที่นี่ และถ้าได้ไปบรรจุไกลไกลจะอยู่ได้ไหม

👉แนวคำตอบ…. ครับสาเหตุหนึ่งที่ข้าพเจ้าเลือกลงสอบที่จังหวัดนี้ เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ และข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในจังหวัดตั้งแต่สมัยมาเที่ยว และบ้านญาติก็อยู่ที่นี้ จึงสะดวกในการเดินทางมาสอบ (โม้เข้าไว้) อีกทั้งรับทราบจากรุ่นพี่ว่ามีโอกาสในการที่จะเรียกบรรจุสูง. ….ส่วนประเด็นที่ว่าถ้าได้ไปบรรจุไกลไกล จะสามารถอยู่ได้หรือไม่นั้น. ข้าพเจ้าขอเรียนว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย เข้าได้กับทุกคนจึงสามารถอยู่ได้ทุกที่ อีกทั้งข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นครู. ไม่ว่าโรงเรียนไหนแห่งไหนข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นครูอย่างดีที่สุด

เป็นแนวทาง นำไปปรับใช้ได้ครับ

เครดิตที่มา https://www.facebook.com/kruvut

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *