วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

สอบเทียบ GED ต้องทำยังไง สมัครสอบได้ที่ไหน

11 ส.ค. 2022
435

คุณสมบัติในการสมัครสอบเทียบ GED

ในการสมัครสอบ GED ผู้เข้าสอบจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. ผู้เข้าสอบ GED ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ (นับตามวัน เดือน ปีเกิด) ถึงจะสามารถเข้าสอบ GED ได้ 
  2. ผู้ที่อายุ 16-17 ปีบริบูรณ์ (นับตามวัน เดือน ปีเกิด) และต้องการสอบ GED จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง โดยต้องทำหนังสือยินยอม (Consent Form) เพื่อเป็นหลักฐานและส่งไปยัง GED Testing Service เพื่อขอเข้าสอบ สามารถดาวน์โหลด Consent Form ได้ที่เว็บไซต์ www.ged.com  และส่ง e-mail ไปยัง [email protected] (เป็น PDF File) 
  3. ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการทำแบบทดสอบที่เรียกว่า GED Ready ก่อนสมัครสอบจริง โดยต้องทำคะแนนให้ได้วิชาละ 155 คะแนนขึ้นไป ซึ่งข้อสอบ GED Ready จะใช้ข้อสอบและเวลาในการสอบแค่ 50% ของการสอบจริง ๆ โดยมีการจับเวลาและเครื่องคิดเลข เสมือนการสอบ GED รอบจริง ค่าสอบจะอยู่ที่วิชาละประมาณ 200 บาท และสามารถสอบที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องไปสอบที่ศูนย์สอบ เพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ged.com

สอบเทียบ GED ต้องสอบอะไรบ้าง

         การสอบ GED จะแบ่งออกเป็น 4 รายวิชา ได้แก่ Reasoning Through Language Arts (RLA), Social Studies, Mathematical Reasoning, และ Science คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน น้องๆ ต้องสอบได้คะแนนวิชาละ 145 คะแนนขึ้นไป จึงจะได้วุฒิ GED ซึ่งรายละเอียดโครงสร้างข้อสอบมีดังนี้ครับ

1. Reasoning Through Language Arts (RLA) ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยข้อสอบแบบ multiple choices, drag and drop, select and area, and drop down วัดทักษะการอ่าน ไวยากรณ์พื้นฐาน และการเขียนเรียงความแบบ argumentative โดยการสอบ ใช้เวลารวม 150 นาที แบ่งออกเป็นสามส่วน

         Part 1 – 30 minutes

                – Reading (2 Passages)

         Part 2 – 45 minutes

                – Extended Response

         Part 3 – 65 minutes

                 – Reading (4 Passages)
                 – Standard English Convention (2 Passages)

2. Social Studies ข้อสอบวิชาสังคม ประกอบไปด้วยคำถาม 30 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 70 นาที ทักษะที่เน้นในวิชานี้คือการอ่านวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครอง รวมถึงการอ่านตัวเลข กราฟ ตาราง และแผนที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

         a. ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History)

         b. การเมืองการปกครอง (Civic and government)

         c. เศรษฐศาสตร์ (Economics)

         d. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

3. Mathematical Reasoning ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 46 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 115 นาที หัวข้อที่ออก ได้แก่

         a. คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Math)

         b. เรขาคณิต (Geometry)

         c. พีชคณิตพื้นฐาน (Basic Algebra)

         d. กราฟและฟังก์ชั่น (Graphs and function)

4. Science ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 34 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที หัวข้อที่ออกได้แก่

         a. การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Reading for meaning in Science)

         b. การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Designing and interpreting science experiments)

         c. การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ (Using numbers and graphics in science

สมัครสอบเทียบ GED ได้ที่ www.ged.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]