วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

อัพเดท เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน อนุบาลจนถึง ปวช. 2566-2569

INFOGRAPHIC ปรับเพิ่มแล้ว! เงินอุดหนุนรายหัว ให้กับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลไปจนถึง ปวช.

เป็นเรื่องน่ายินดี ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนให้กับนักเรียน เนื่องจากไม่ได้มีการปรับมานานกว่า 10 ปี ในขณะที่ราคาอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนสูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียน

การปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน 11.5 ล้านคน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาทางเลือก โดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 – 2569 จำนวนเงินกว่า 8,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
https://moe360.blog/2022/07/26/260765/

https://www.facebook.com/1611166045632577

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]