วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปเกณฑ์การย้ายครู ปี2565 ใหม่ล่าสุด

สรุปสาระสำคัญ เกณฑ์การย้ายครู ใช้กับการย้ายครูทุกส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ย้ายปกติ

  1. ส่วนราชการกำหนดปฏิทินการย้ายโดยยื่นคำร้อง ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม ใช้พิจารณา
    15 ก.พ. – 30 เม.ย. และ ครั้งที่ 2 ยื่นคำร้องเดือนกรกฎาคม ใช้พิจารณา 1 ก.ย. – 31 ต.ค.
  2. ผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นคำร้องขอย้าย
  3. สพท. ตรวจสอบคุณสมบัติและขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาปลายทาง
  4. ผอ.เขต ทุกเขต ในจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย
  5. เสนอ อกศจ./คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายพิจารณากลั่นกรอง
  6. เสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณา
    หมายเหตุ : การดำเนินการข้อ 3-4 สำหรับส่วนราชการอื่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย

การย้ายกรณีพิเศษ

การยื่นคำร้องและรอบการพิจารณาย้ายยื่นได้ตลอด และพิจารณาได้ตลอด
ㆍทั้งนี้ สพท. / ส่วนราชการอื่น ที่รับย้าย
เมื่อรับคำร้องขอย้ายแล้วต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอย้ายและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
2 การพิจารณาสถานศึกษาที่จะรับย้ายให้ระบุอำเภอในจังหวัดที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งและให้ สพท. / ส่วนราชการอื่น ที่รับย้ายพิจารณาสถานศึกษาที่จะให้ไปดำรงตำแหน่ง

การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

กำหนดเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์เดิม คือ
ย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ย้ายเพื่อแก้ไขปัญหา
ย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในสถานศึกษา

อ้างอิงที่มา
https://otepc.go.th/th/content_page/item/4026-2022-08-04-04-55-25.html

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]


เรื่องที่เกี่ยวข้อง