วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

เข้าระบบ HRMS สพฐ. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบ HRMS คือ ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวม การศึกษาของประเทศ ที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
– ติดตามผลการแก้ไขข้อมูลแบบ Real Time มีการแจ้งเตือนผล ผ่านแอปพลิเคชัน
– รับรายงานในรูปแบบ แผนภาพข้อมูล (Data Visualization) แทนการรายงาน แบบตาราง
– เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมผ่านข้อมูล ที่มีความแม่นยำ

ระบบ HRMS ระบบทะเบียนประวัติ ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือHRMS คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

หมดปัญหา การจัดทำเอกสารกองโต เสียค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทางไปสำนักงานเขต ในการจัดทำ #ทะเบียนประวัติครู อีกต่อไป ด้วยระบบ HRMS ที่สามารถตรวจสอบ แก้ไข คัดสำเนา อัปเดตรายงาน ได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ช่องทางเดียว

อ้างอิง
https://hrms.obec.go.th/login

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น