วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 ทุน สควค. ปี 2566 จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการครู

04 ส.ค. 2022
553

Dek66 เตรียมตัวให้พร้อม มาปลุกไฟความเป็นครูในตัวคุณ ประกาศทุน สควค. ระยะที่ 4 (ตรีควบโท) ปีการศึกษา 2566

ประกาศทุน สควค. ระยะที่ 4 (ตรีควบโท) ปีการศึกษา 2566  
ข่าวดีสำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ต้องการทุน สควค. ปี 2566

 1. ข้อผูกพันทุน
      1.1 ข้อผูกพันเรื่องการศึกษาต่อเนื่องตรี-โท (6 ปี)
  เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ต้องเข้าศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโทในปีการศึกษาถัดไปทันที ในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์หรือสถาบันผลิตที่มีหลักสูตรระดับปริญญาโทได้รับการรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา ตามที่โครงการ สควค. กำหนด

    1.2 เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรียบร้อย จะต้องบรรจุเข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่มีความขาดแคลนครู ซึ่งสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำแผนอัตรากำลังไว้ หรือสถานศึกษาที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ หรือคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาวิชาชีพครูในโครงการ สควค. เห็นชอบกำหนดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึงเท่าของจำนวนเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา

    1.3 กรณีผู้รับทุนกระทำผิดเงื่อนไขสัญญาการให้ทุนการศึกษา หรือขอลาออกจากทุน หรือไม่เข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาวิชาชีพครูโครงการ สควค. กำหนด หรือลาออกก่อนปฏิบัติงานครบตามเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจำนวนสองเท่าของเงินทุนและหรือเงินอื่นใดที่ได้รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างที่ศึกษา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
      3.1 คุณสมบัติทั่วไป
           1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
           2) มีสัญชาติไทย
           3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและให้คำรับรองต่อ สสวท. ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโครงการ สควค. โดยเคร่งครัดทุกประการ
           4) มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
      3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
           1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 ครูวันดีดอทคอม
           2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25
           3) มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน และวิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (TPAT3)โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ
           4) มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ รวมถึงทักษะ กิจกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และมีส่วนร่วมกับชุมชน อ่านต่อได้ที่:
 1. การสมัครและการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค.
      ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3 สามารถสมัครเพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS 2566 และเข้าสมัครรับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตโครงการ สควค. ทั้ง 10 แห่งข้างต้น โดยถือเป็นหน้าที่ รับผิดชอบของนักเรียนในการสมัคร และเข้ารับการทดสอบ รวมถึงติดตาม และปฏิบัติตามประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ สควค. ปี 2566 มีผลการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตในโครงการ สควค. และ สสวท. ถือเป็นที่สิ้นสุด

 1. คุณสมบัติของผู้รับทุนโครงการ สควค.
      5.1 ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หรือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตในโครงการ สควค.
      5.2 มีคะแนนผลการเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาที่ทุนโครงการ สควค. กำหนด คือ
           1) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00
           2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25
      5.3 มีผลคะแนนสอบทางวิชาการ โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้จัดสอบ
           1) วิชาวิชาความถนัดทั่วไป TGAT (รหัส 90) รวมทั้ง 3 ส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
           2) วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ TPAT3 (รหัส 30) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
      5.4 ผ่านข้อกำหนดตามเงื่อนไขของทุนโครงการ สควค. ทุกประการ
      5.5 ไม่เป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต หรือเป็นผู้ป่วยโรคจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูในอนาคต อ่านต่อได้ที่:
 1. การติดต่อสอบถามข้อมูล
  นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ประสงค์จะรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 2. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เว็บไซต์ http://www.admissions.chula.ac.th
 3. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th
 4. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th
 5. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เว็บไซต์ https://www.admission.su.ac.th
 6. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
 7. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th
 8. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th
 9. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th/admissions
 10. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  เว็บไซต์ https://www.sci.psu.ac.th/news/category/admission
 11. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th
 12. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โทรศัพท์ 02 3924021 ต่อ 7619-7622 หรือ http://dpst.ipst.ac.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]