วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบ TEDET คืออะไร Thailand Educational Development and Evaluation Tests

TEDET โครงการประเมินและพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ข้อสอบในโครงการ TEDET นั้นเป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ (literacy-based test) ซึ่งได้ประยุกต์เนื้อหาเข้ากับโจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวัน นักเรียนต้องใช้ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์เพื่อทำข้อสอบ มากกว่าใช้ความจำหรือการใช้เทคนิคการทำข้อสอบปกติ โดยปราศจากความเข้าใจที่แท้จริง เพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนของเรา ให้ทำข้อสอบ PISA ให้ได้ดีขึ้นในอนาคต และให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ข้อสอบแต่ละข้อสามารถใช้ความรู้ได้หลายวิธีในการแก้ปัญหา อาจใช้เทคนิคขั้นสูงที่ต้องเรียนในมหาวิทยาลัย หรือใช้ การสังเกตแบบรูป ใช้การวาดรูปใช้การคาดคะเน หาข้อสรุปในการแก้ปัญหาก็ได้ ในการนำเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหา

ข้อสอบ TEDET คืออะไร

TEDET คือ โครงการประเมินและพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ย่อมาจาก Thailand Educational Development and Evaluation Tests จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้น ป.2 – ม.3 ที่สมัครเข้าร่วมการสอบกับโครงการ ได้พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งข้อสอบที่ใช้จะเป็นข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ โครงการ TEDET รับสมัครสอบประมาณปีละ 1 ครั้ง ค่าสมัครสอบวิชาละ 150 บาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องทำคะแนนได้ไม่น้อยกว่า 50 % ของคะแนนเต็ม

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมประเมินระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของตนเอง

อ้างอิง

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมประเมินระดับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของตนเอง
http://tedet.ac.th/main/inexam_announce58.asp

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]