วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ข้อสอบฟิสิกส์พื้นฐาน พร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ

27 ก.ค. 2022
967

วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณทางกายภาพต่างๆ ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ ด้วยหลักของเหตุและผลที่เชื่อมโยงตรงกัน เพื่อทำความเข้าใจอธิบายและคาดการณ์ความเป็นไปของปรากฏการณ์นั้นๆ โดยอาศัยการสังเกตและทดลอง หรือวิธีทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ในระบบที่มีขนาดเล็กมาก เช่น ระบบของอนุภาคมูลฐานไปจนถึงระบบขนาดใหญ่มาก คือ เอกภพ เพื่อหาคำตอบที่ชัดแจ้ง แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติและเพื่อการเติมเต็มปัญญา นอกจากนี้ความรู้และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือเป็นพื้นฐานของศาสตร์ต่างๆ เช่นคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในด้านการแพทย์แขนงต่างๆ อีกทั้งเป็นวิชาพื้นฐานที่นำไปสู่การประดิษฐ์ คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม จนทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างที่โลกเป็นอยู่ในปัจจุบัน

วันนี้ครูเชียงรายขอนำเสนอข้อสอบฟิสิกส์ พื้นฐานให้ทุกท่านได้ลองศึกษาหาคำตอบกันครับผม

ข้อสอบฟิสิกส์ ม.4 พร้อมเฉลย จำนวน 10 ข้อ

 1. เครื่องบินบินได้ระยะทาง 500 กม ในเวลา 5 นาที จะมีความเร็วเฉลี่ยเท่าใด (กิโลเมตรต่อนาที)
  ก. 25
  ข. 50
  ค. 75
  ง.100
 2. ความเร่ง คือ ?
  ก. ระยะทางหารด้วยเวลา
  ข. ความเร็วหารด้วยเวลา
  ค. เวลาหารด้วยระยะทาง
  ง. ผิดทุกข้อ
 3. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 20 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 500 เมตร
  ก. 10 วินาที
  ข. 15 วินาที
  ค. 20 วินาที
  ง. 25 วินาที
 4. รถวิ่งจากจุด A ไปตามทางโค้งจนถึงจุด B วัดระยะทางการเคลื่อนที่ได้ 8 กิโลเมตร เป็นปริมาณประเภทใด
  ก. ปริมาณสเกลาร์
  ข. ปริมาณเวกเตอร์
  ค. ปริมาณเชิงบวก
  ง. ปริมาณเชิงลบ
 5. ข้อใดเป็นกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการกระจัด
  ก. การกระจัดเป็นปริมาณสเกลาร์
  ข. การกระจัดคือมีค่ามากกว่าระยะทางเสมอ
  ค. การกระจัดคือระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่
  ง. การกระจัดคือระยะห่างจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย
 6. รถวิ่งจากจุด A ไปยังจุด B เป็นระยะทาง 600 เมตรใช้เวลาทั้งหมด 1 นาที รถวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าไร
  ก. รถวิ่งด้วยอัตราเร็ว 5 เมตร/วินาที
  ข. รถวิ่งด้วยอัตราเร็ว 10 เมตร/วินาที
  ค. รถวิ่งด้วยอัตราเร็ว 15 เมตร/วินาที
  ง. รถวิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 เมตร/วินาที
 7. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง answer choices
  ก. อัตราเร็วคือการกระจัด/เวลา
  ข. ความเร็วมีค่าเป็นปริมาณสเกลาร์
  ค. ปริมาณเวกเตอร์จะมีค่ามากกว่าปริมาณสเกลาร์
  ง. ความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วย
 8. นครศรีธรรมราชอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 733 กิโลเมตร เครื่องบินบินจากนครศรีธรรมราชไปกรุงเทพฯ ด้วยอัตราเร็ว 850 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เครื่องบินใช้เวลาบินกี่ชั่วโมง
  ก. 0.86 ชั่วโมง
  ข. 0.87 ชั่วโมง
  ค. 0.90 ชั่วโมง
  ง. 0.97 ชั่วโมง
 9. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 21 เมตร ครบหนึ่งรอบ การกระจัดเป็นเท่าใด
  ก. 0
  ข. 42
  ค. 84
  ง. 132
 10. การเคลื่อนที่ของข้อใดต่อไปนี้ที่ความเร่งของวัตถุเป็นศูนย์
  ก. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตรารเ็วคงตัว
  ข. การตกลงตรงๆในแนวดิ่งโดยไม่มีแรงต้านอากาศ
  ค. การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวระดับด้วยอัตราเร็วคงตัว
  ง. การไถลลงเป็นเส้นตรงบนพื้นเอียงที่ไม่มีแรงเสียดทาน

อ้างอิงข้อสอบฟิสิกส์
http://www.thaiphysoc.org/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]