วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบภาษาไทย 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
ศูนย์อํานวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ 1, 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


อ้างอิง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]