วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

แนวข้อสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

23 ก.ค. 2022
1400

แนวข้อสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

-ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ
thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่งคงและยั่งยืน
-ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ทิศทางการพัฒนากระทรวง ศธ.ในมิติต่างๆ
-สรุปสาระสําคัญ แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 แผนการศึกษาชาติ พ. ศ. 2560 – 2564
-นโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
-การบริหารและการจัดการด้านบริหารงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานวิชาการ และด้านบริหารงานทั่วไป
-สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
-คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ
-คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 และ ฉ.3
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
-พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 และที่แก้ไข
-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ. ศ. 2545
-พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547
-สรุป พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551
-สรุป.พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ. 2539
-สรุป พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
-พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
-สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ. ศ. 2546
-สรุป พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
-สรุป พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ. ศ. 2561
-สรุป พ.ร.บ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
-สรุประเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ. ศ. 2552 และที่แก้ไข
-สรุประเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ. ศ. 2544 และที่แก้ไข
-แนวข้อสอบ การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
-แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560
-แนวข้อสอบแผนพัฒนาแต่งชาติฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560 – 2564)
-แนวข้อสอบความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่
-แนวข้อสอบความรอบรู้
-แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

เครดิตภาพจาก Internet
https://www.moe.go.th
https://www.obec.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]