วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

เชิญดาวน์โหลดข้อสอบคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565

วัตถุประสงค์ของข้อสอบคณิคศาสตร์เพื่อวัด ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

แบบทดสอบข้อสอบคณิตศาสตร์ NT คณิต ป.3

การยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการทดสอบระดับชาติ แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบฉบับนี้มี 30 ข้อ คะแนน 100 คะแนน ใช้เวลา 90 นาที มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว จำนวน 26 ข้อ (ข้อ 1-26) ให้คะแนนข้อละ 3 คะแนน รวม 78 คะแนน
ตอนที่ 2 แบบเติมคำตอบ ให้นักเรียนคิดหาคำตอบที่ถูกต้อง แล้วเขียนตอบลงในกระดาษคำตอบจำนวน 3 ข้อ (ข้อ 27-29) ให้คะแนนข้อละ 4 คะแนน รวม 12 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบแสดงวิธีทำ ให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดพร้อมเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ จำนวน 1 ข้อ (ข้อ 30) ให้คะแนน 10 คะแนน


แบบทดสอบข้อสอบคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำชี้แจงแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 15 ข้อ คะแนนเต็ม 90 คะแนน ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 60 นาที
2. แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 12 ข้อ (ข้อ 1 – 12 ข้อละ 5 คะแนน รวม 60 คะแนน)
ตอนที่ 2 แบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลขลงในกระดาษคำตอบ จำนวน 3 ข้อ (ข้อ 13 – 15 ข้อละ 10 คะแนน รวม 30 คะแนน)


แบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

คำชี้แจงแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 90 นาที
2. แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ตอน


เชิญดาวน์โหลดข้อสอบคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 จากลิงก์ด้านล่างเพื่อนำไปฝึกทบทวนและพัฒนาผู้เรียน ทางเว็บไซต์ครูเชียงรายต้องขอขอบพระคุณผู้จัดทำข้อสอบด้วยครับ

อ้างอิง
https://pisathailand.ipst.ac.th/pisa/released-items/mathematics/
https://genius.ipst.ac.th/datatest_update/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น

เอาไว้อ่านค่า

เยี่ยมเลยครับ