วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

การจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ

ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-3 ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ต่อมา ก.ค.ศ. ได้กำหนดรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ไว้ในคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้รูปแบบการจัตทำไฟล์วีติทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีรายละเอียดที่ชัดเจนและมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น จึงมีมติยกเลิก รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ ฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 และกำหนดรูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-3 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR Code ที่ปรากฎท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]