วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

คุณสมบัติตามเกณฑ์ ว9/64 วPA

คุณสมบัติตามเกณฑ์ ว9/64 วPA

ข้อที่ 1 มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งครูหรือวิทยฐานะนั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน

ข้อที่ 2 มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตำแหน่งครูหรือวิทยฐานะนั้นๆ ระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน (3 รอบปีงบประมาณ) และมีผลคะแนนการจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

ข้อที่ 3 ในช่วงระยะเวลา 4 ปีย้อนหลัง ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิฉัยขี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์


ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามเกณฑ์ ว9/64 (วPA)

ตรวจสอบคุณสมบัติข้อ 1

  1. การนับรอบปี ให้นับตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งครูหรือวิทยฐานะปัจจุบัน นับวันที่มีคุณสมบัติครบไปอีก 4 รอบปี
    1.1 วันที่คุณสมบัติครบ 4 ปี คือ นับไป 4 รอบปี วันครบรอบคือ ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งวิทยฐานะปัจจุบัน 1 วัน
    1.2 วันยื่นคือ วันถัดจากวันที่ครบรอบ 4 ปี ไปอีก 1 วัน (วันที่เดียวกับที่ได้รับการแต่งดั้งวิทยฐานะปัจจุบัน)

ตรวจสอบคุณสมบัติข้อ 2

  1. ตรวจสอบว่าวันยื่นตกในรอบปีงบประมาณใด ให้ใช้ PA ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ (ปีที่วันยื่นตกไม่นับ)
  2. ถ้าตกช่วงเปลี่ยนผ่าน (ปีงบฯ 2566 และ2567) ให้ใช้ PA ร่วมกับ ว17/52 หรือ ว21/60 (วฐ:2) แล้วแต่กรณี

ตรวจสอบคุณสมบัติข้อ 3

ดูจาก กพ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 (โปรแกรม DPA จะตรวจสอบให้อัตโนมัติ)

อ้างอิง
https://www.การศึกษาไทย.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]