วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว17 เพื่อใช้ร่วมกับ PA

องค์ประกอบในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง
1. การปฏิบัตงานตามมาตราฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. ผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
ให้ข้าราชการครูทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง
ให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ
2. ศึกษานิเทศก์ไม่ต่ำกว่า คศ.3 หรือ อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือครูจากโรงเรียนอื่นไม่ต่ำกว่า คศ.3 หรือ ผู้ทรงคุณวิติจากภายนอกโรงเรียนที่มีความเหมาะสม จำนวน 2 คน

การประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ DPA และนำข้อมูลการประเมินในแต่ละรอบของครูเข้าสู่ระบบเป็นประจำทุกรอบการประเมิน
2. มีผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

การนำผลการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงไปใช้
1. ใช้เลื่อนวิทยฐานะ
2. ใช้ประเมินพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. ใช้ดำรงไว้ซึ่งความรู้ตามวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์ฯและคุณสมบัติ
1. ดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 หรือ ครู คศ.2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
2. มีการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ในช่วงเวลา 3 รอบการประเมิน และมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70
3. ไม่ถูกดำเนินการทางวินัยในช่วง 4 ปี

เกณฑ์การประเมินที่ต้องผ่านทั้ง 2 ด้าน
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน จะพิจารณาจาก
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามวิดีทัศน์บันทึกการสอน
2. ไฟล์วิดีโอการสอน
3. ไฟล์วิดีโอ ที่แสดงถึงสถาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้
**คศ. 2 จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65
***คศ. 3 จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จะพิจารณาจาก
ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนตามวิดีโอสอนโดยส่งเป็นไฟล์ดิจิทัล ไฟล์ภาพ หรือ PDF
**คศ. 2 จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65
***คศ. 3 จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

การส่งผลงาน(นำเข้าระบบ DPA)
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ยื่นคำขอต่อโรงเรียนได้ตลอดปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้โรงเรียนได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในระยะเวลาย้อนหลัง 3 หรือ 2 หรือ 1 รอบการประเมิน และแต่กรณี เป็นไฟล์ PDF
2. แผนการจัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในวิดีโอบันทึกการสอนในรูปแบบ PDF 1 ไฟล์
3. ไฟล์วิดีโอการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
4. ไฟล์วิดีโอที่แสดงถึงสภาพปัญหาและแรงบันดาลในในการจัดการเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศเกณฑ์ออกมาแล้ว แต่เราก็ต้องรอ คู่มือในการปฏิบัติ จาก ก.ค.ศ อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะมาในเร็วๆ นี้ ครับ

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว17 เพื่อใช้ร่วมกับ PA

ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวรูปสวย รวยทรัพย์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว9/64 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และหมวด 5 แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิในการยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่มีผลการพัฒนางานตามข้อตกลงฯ ไม่ครบตามคุณสมบัติข้อที่ 2 สามารถนำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/52 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ มาใช้ร่วมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลงฯได้นั้น

บันทึกข้อความเพื่อให้การดำเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/52 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 

2) กำหนดวันและเวลาในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/52 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 (ก่อนวันที่ยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ) 

3) กำหนดแนวทางและรูปแบบการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/52 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

อ้างอิง
เรียนรู้วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ ดร.เชษฐา ค้าคล่อง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
สุภาพรรณ แพงอก เมื่อ 20/07/2022 15:46

ขอบคุณค่ะ

ยินดีครับผม