วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ตัวอย่าง คำถามการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ท้องถิ่น 2565

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบในภาค ค ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 คะแนน ดูได้จากรายละเอียด ดังนี้

– รายละเอียดในใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกไว้ตอนสมัครสอบ
– จากการสอบถามผู้เข้าสอบโดยตรง
– จากแฟ้มผลงาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]