วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 ก.ค. 2022
2211

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายที่จะพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม คอมพิวเตอร์จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษาหาความรู้ และใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสืบค้นหาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนั้น การสร้างคลังข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจ สามารถสืบค้นหาข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าวไปสร้างองค์ความรู้และก่อให้เกิดประโยชน์สืบไป

วันนี้ครูเชียงรายเลยเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำบทความนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆนักเรียนหรือผู้ปกครองรวมถึงคุณครูได้ลองดาวน์โหลดข้อสอบ ม.1 ไปฝึกทำกันได้ครับ ต้องขอขอบพระคุณผู้จัดทำข้อสอบชุดนี้ด้วยครับ แหล่งอ้างอิงที่มา คือ Google ในคีย์เวิร์ด แนวข้อสอบ ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.1

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 วิทยาศาสตร์ ม.1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 วิทยาศาสตร์ ม.1 ปี 2557

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี วิทยาศาสตร์ ม.1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ชุดที่ 2

อ้างอิง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
https://www.scimath.org/article-science

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
2 ความคิดเห็น
อรปรียา ลิพปันโน เมื่อ 15/07/2022 10:19