การแต่งกายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ การแต่งกายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

การแต่งกายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

การแต่งกายผู้กํากับลูกเสือสามัญ ATC

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๑ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือ และรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย

(ก) หมวก มี ๒ แบบ คือ

หมวกปีกกว้างสีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแก่กว้าง ๓ ซ.ม. พันรอบหมวก มีหัวขัดสีน้ำตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสำหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ สายรัดทำด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง

หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ หรือเสื้อเครื่องแบบปกติ
กากีคอพับของข้าราชการชายตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ ซม. ๒ ด้าน

สำหรับสภานายก อุปนายก กรรมการ สภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการกิตติมศักดิ์แห่งสภาลูกเสือแห่งชาติ ประธาน รองประธานและกรรมการแห่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สีกรมท่า มีขลิบสีเหลืองขนาด ๐.๕ ซม. และสำหรับผู้อำนวยการใหญ่ รองผู้อำนวยการใหญ่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ผู้ตรวจการใหญ่
พิเศษ ผู้ตรวจการใหญ่ รองผู้ตรวจการใหญ่ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานคณกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สีกรมท่ามีขลิบสีฟ้าขนาด ๐.๕ ซม.

(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ หรือกางเกงเครื่องแบบปกติกากีคอพับของข้าราชการชายตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ ซม.

(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่ ในกรณีที่ใช้กางเกงขายาว ให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีกากีหรือสีดำ

(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ ในกรณีที่ใช้กางเกงขายาว ให้ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน”ข้อ ๑๔ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ หรือเสื้อเครื่องแบบปกติกากีคอพับของข้าราชการชายตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน แต่อินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ ซม. ๒ ด้าน

(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ หรือกางเกงเครื่องแบบปกติกากีคอพับของข้าราชการชายตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ ซม.

(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่ ในกรณีที่ใช้กางเกงขายาว ให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีกากีหรือสีดำ

(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ ในกรณีที่ใช้กางเกงขายาว ให้ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน”ข้อ ๑๗ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย(ข) เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญหรือเสื้อเครื่องแบบปกติกากีคอพับของข้าราชการชายตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน แต่อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง

(ค) ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ ซม. ๒ ด้าน

(ง) กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงเครื่องแบบลูกเสือสามัญ หรือกางเกงเครื่องแบบปกติกากีคอพับของข้าราชการชายตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

(จ) เข็มขัด เช่นเดียวกับเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่กว้าง ๔ ซม.

(ฉ) ถุงเท้า เช่นเดียวกับถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ ในกรณีที่ใช้กางเกงขายาว ให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีกากีหรือสีดำ

(ช) รองเท้า เช่นเดียวกับรองเท้าเครื่องแบบลูกเสือสามัญ ในกรณีที่ใช้กางเกงขายาว ให้ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก”

เครื่องแบบลูกเสือ มี ๗ อย่าง ประกอบด้วย
๑. หมวก
๒. เสื้อ
๓. ผ้าผูกคอ
๔. กางเกง
๕. เข็มขัด
๖. ถุงเท้า
๗. รองเท้า

“เมื่อวันหนึ่งได้มีการฝึกฝน และหลอมรวมความรู้สึกให้เติบโตจากแม่แบบที่เราประทับใจแล้ว เมื่อนั้นย่อมทำให้เกิดความพร้อมที่จะแสดงความเป็นต้นแบบแห่งชีวิตที่เข้มแข็งและงดงามแก่ผู้อื่นในโอกาสข้างหน้าด้วยความภาคภูมิ” รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๓

ข้อ ๕ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๗) มีอายุและผ่านการฝึกอบรม ดังนี้

(ก) ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนให้แต่งตั้งจากผู้อำนวยการสถานศึกษานั้นและต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนให้แต่งตั้งจากรอองผู้อำนวยการสถานศึกษานั้น ที่ได้รับมอบหมายและต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนไปก่อน และต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

(ข) ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบแปดปีบริบูรณ์และต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์และต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์

(ค) ผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์และต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือวิสามัญ รองผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบสามปีบริบูรณ์

(ง) ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบสามปีบริบูรณ์และต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์

(จ) ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือสามัญ รองผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบสามปีบริบูรณ์

(ฉ) ผู้กำกับกองลูกเสือสำรองมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือสำรอง รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรองมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบสามปีบริบูรณ์

(ช) อายุของนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือเป็นไปตามประเภทของลูกเสือนั้นๆข้อ ๖ ให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือในกรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานั้นเป็นผู้เสนอชื่อ ในตำแหน่งต่อไปนี้
(๑) ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
(๒) รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
(๓) ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ
(๔) รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ
(๕) ผู้กำกับกองลูกเสือ
(๖) รองผู้กำกับกองลูกเสือ
สำหรับสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่งตั้งและรายงานต่อเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติข้อ ๗ ให้ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามเขตจังหวัด โดยให้ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้นเป็นผู้เสนอชื่อ ในตำแหน่งต่อไปนี้
(๑) ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
(๒) รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
(๓) ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ
(๔) รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ
(๕) ผู้กำกับกองลูกเสือ
(๖) รองผู้กำกับกองลูกเสือ
สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็นรูปแบบพิเศษที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองพื้นที่จังหวัดใด การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยให้หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้เสนอชื่อ

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๕๑ เครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

มาตรา ๕๒ ลูกเสือต้องปฏิบัติตามวินัยซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ

มาตรา ๖๙ ผู้ใดแต่งเครื่องแบบลูกเสือ หรือประดับเครื่องหมายลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ หรือแต่งกายเลียนแบบหรือประดับเครื่องหมายเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นลูกเสือหรือบุคลากรทางลูกเสือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความใน พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่งเครื่องแบบโดยใช้กางเกงขาสั้นเพียงชนิดเดียว

บัดนี้ การใช้กางเกงขาสั้นเพียงชนิดเดียว ประกอบเครื่องแบบลูกเสือ ไม่เหมาะสมแก่กาลสมัย สมควรแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือใช้กางเกงและเสื้อเครื่องแบบปกติกากีคอพับของข้าราชการพลเรือนชายประกอบเครื่องแบบได้ด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้

[รก.๒๕๒๐/๕๓/๕พ./๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๐]

อ้างอิง
https://www.scoutthailand.org

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *