วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

สอศ. อนุมัติหลักสูตร ปวช. ปวส. 2565

สอศ. อนุมัติหลักสูตร
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
https://bit.ly/3lDRK9n

เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NOF) กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเชียน (AQRF) เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562
รายละเอียด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) https://bit.ly/3wCjAYm
8 ประเภทวิชา 1 โครงการ ได้แก่

– ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 9 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาศิลปกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาคหกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาเกษตรกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาประมง จำนวน 1 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 1 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 1 สาขาวิชา
– โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 สาขาวิชา
———————————————————————–
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) https://bit.ly/3FWHBxx
11 ประเภทวิชา 1 โครงการ ได้แก่

– ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 16 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 3 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาศิลปกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาคหกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาเกษตรกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาประมง จำนวน 1 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 3 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 1 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 สาขาวิชา
– ประเภทวิชาพาณิชยนาวี จำนวน 1 สาขาวิชา
– KOSEN จำนวน 2 สาขาวิชา
– โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 สาขาวิชา
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
https://bsq.vec.go.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]